Nebytový priestor v obci Rovinka 163 200,00 €

location_onRovinka

Popis predmetu

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti s príslušenstvom evidované na LV č. 448 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pre Okres: Senec, Obec: Rovinka, Katastrálne územie: Rovinka:

  1. nebytový priestor č. 1, na poschodí: prízemie, vchodu: A, bytového domu súp. č. 666, postaveného na pozemku s parc. č. 240, popis stavby: ROVINKA RESIDENCE II,
  2. nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky o veľkosti 19947/182101 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve,
  3. nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 19947/182101 na pozemku, parcele registra „C“ KN, parc. č. 240, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 780 m2 a

nehnuteľnosti s príslušenstvom evidované na LV č. 713 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pre Okres: Senec, Obec: Rovinka, Katastrálne územie: Rovinka:

  1. pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 239/21, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 5 m2,
  2. pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 239/22, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 46 m2,
  3. pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 239/23, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 9 m2,
  4. pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 239/45, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13 m2,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Popis stavby: Bytový dom s.č. 666 je osadený v širšom centre obce Rovinka, v obytnej zóne. Je to stavba bez podpivničenia, obdĺžnikového pôdorysu so štyrmi nadzemnými podlažiami. Prístup k objektu je priamo z verejnej komunikácie a chodníka pre peších od ulice. Hodnotený objekt je napojený na verejné rozvody vody, verejné rozvody kanalizácie, elektrické rozvody a na verejné rozvody plynu. Výstavba budovy bola skolaudovaná v roku 2012. Bytový dom je vyhotovený z kvalitných stavebných materiálov používaných v čase výstavby, ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným statickým ako aj konštrukčným požiadavkám. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky statických ani iných porúch a poškodení, ktoré by výrazne ovplyvňovali celkovú životnosť stavy. Na budove počas jej užívania je vykonávaná pravidelná bežná údržba, objekt je vo veľmi dobrom technickom stave.

Funkčno-prevádzkové a dispozičné riešenie: Funkčnú náplň bytového domu tvorí reštauračný priestor a byty na bývanie rozložené do štyroch nadzemných úrovní. Objekt je z uličnej čelnej strany sprístupnený z úrovne verejného chodníka cez centrálne situovanú vstupnú halu a zo zadnej strany cez vstupné dvere k zadnej chodbe so schodiskovým priestorom. Reštauračné priestory situované na prízemí sú sprístupnené z centrálne situovanej vstupnej haly a z ulice. Na prízemí a ostatných podlažiach sú situované byty.

 

Technický popis použitých materiálov a konštrukcií: Základy sú plošné pásové s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí nosný systém, ktorý je riešený ako priečny stenový, celý objekt tvorí jeden dilatačný celok. Objekt je vyhotovený v kombinácii monolitických oceľobetónových a murovaných stien. Priečky sú murované z tvaroviek. Vodorovné nosné konštrukcie predstavujú stropy, nad 1., 2. a 3. nadzemným podlažím sú s rovným podhľadom monolitické železobetónové dosky hr. 250 mm s kazetovými podhľadmi, nad posledným podlažím je strop s rovným podhľadom sádrokartónový prichytený ku konštrukcii krovu. Klampiarske konštrukcie – oplechovania, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, strecha s malým spádom je z pozinkovného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí šľachtená jemnozrnná omietka BAUMIT. Úpravy vnútorných povrchov  v prípade vnútorných omietok stien tvoria štukové omietky a v sociálno-hygienických zázemiach sú steny obložené keramickým obkladom. Výplne otvorov tvorí zasklená vstupná stena s krídlami, vstupné dvere a výklady, ktoré sú hliníkové s izolačným dvojsklom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú drevené so stolárskymi zárubňami. Podlahy sú vo vstupnom vestibule, na chodbách, v predajniach z keramickej dlažby. V bytovej jednotke tvorí podlahy jednotlivých miestností keramická dlažba. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú na každom nadzemnom podlaží, zdrojom teplej úžitkovej vody je zásobníkový ohrievač vody kombinovaný s ústredným vykurovaním. Kanalizáciu tvoria zvody a rozvody kanalizácie v objekte, ktoré sú z plastových rúr. Kanalizácia od zariaďovacích predmetov je vyústená do verejnej kanalizačnej siete. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, elektromer je osadený na zadnej fasáde polyfunkčného domu pri zadnom vstupe.

 

Opis nebytového priestoru: Prevádzkové priestory sa nachádzajú na prízemí so vstupom z ulice z prednej časti a vstupom zo spoločných priestorov. Všetky konštrukčné časti sú dokončené a finálne vyhotovené. V kuchyni nie sú osadené kuchynské spotrebiče. Prevádzka nie je v čase obhliadky prevádzkovaná. Vo verejnej časti je pristupná reštauračná časť, fajčiarske oddelenie, WC pre mužov, WC pre ženy a miestnosť pre upratovačku. Techické priestory sú prístupné aj zo zadnej časti objektu a nachádzajú sa tu hygienické priestory pre zamestnancov, skladové priestory, priestory pre prípravu jedál a samotnej kuchyne. Priestory verejné a technické sú medzi sebou prepojené drevenými dverami tzv "lietačky" Všetky konštrukčné prvky ako aj inštalačné zakončenie inžinierskych sietí sú vyhotovené a pripravené na napojenie jednotlivých spotrebičov.

 

 

Opis stavu predmetu dražby : Všetky konštrukčné časti sú dokončené a finálne vyhotovené. V kuchyni nie sú osadené kuchynské spotrebiče. Prevádzka nie je v čase obhliadky prevádzkovaná. Všetky konštrukčné prvky ako aj inštalačné zakončenie inžinierskych sietí sú vyhotovené a pripravené na napojenie jednotlivých spotrebičov. Stav opotrebenia predmetu dražby je primeraný jeho veku.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 13.11.2022
Všeobecná hodnota 204 000,00 €
Najnižšie podanie 163 200,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Opakovaná
1. obhliadka 09.12.2022 14:00
2. obhliadka 16.12.2022 14:00
Dátum konania dražby 19.12.2022 13:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K5, prízemie
Pri Starom mýte 1
Bratislava - Nové Mesto
Cena dosiahnutá vydražením 102 000,00 €
Dražobná zábezpeka 10 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú.  SK60 1100 0000 0029 4912 2628, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, pod VS: 152022,
 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
 4. v hotovosti k rukám dražobníka,
 5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby