Rodinný dom v Hurbanovej Vsi 150 000,00 €

location_onFigová ul., Hurbanova Ves

Popis predmetu

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hurbanova Ves, obec: HURBANOVA VES, okres: Senec, zapísané na LV 534 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1 a to:

  1. rodinný dom, súp. č. 288, postavený na pozemku, parcela registra „C“ KN, parc. č.: 102/117,
  2. pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 102/55, Druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 538 m²
  3. pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 102/117, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m²

Podiel  1/1

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 288 je samostatne stojaci rodinný dom, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím. Rodinný dom je osadený v rovinatom teréne, na pozemku parc. č. 102/177, v novovytvorenej lokalite v novej zástavbe na voľnom pozemku v uličnej zástavbe v obci Hurbanova Ves.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1. NP) je o výmere 131,00 m2, dom bol daný do užívania v roku 2021, ale nie sú úplne ukončené stavebné úpravy so zariaďovacími predmetmi v zmysle projektovej dokumentácie. Dom je samostatne stojaci, prízemný, zásobený pitnou obecnou vodou cez vodomernú šachtu, kanalizácia je napojená na verejnú sieť, elektrická prípojka je zemná s elektromernou skrinkou v úrovni plota od ulice, čiastočne je vybudovaná prípojka plynu potrubím bez príslušenstva po úroveň plota od ulice, prístup k pozemku je po miestnej asfaltovej komunikácii.  

Základy tvoria betónové pásy a pätky s vodorovnou hydroizoláciou, steny sú murované prevažne z plynosilikátových tvárnic YTONG, obvodové steny (hr. 380 mm) sú zateplené, strecha je valbová, krov drevený z väzníkov, krytinu tvorí škridla Bramac, stropy sú drevené so sadrokartónovýcm veľkoplošným podhľadom, vonkajšia omietka je tenkovrstvová silikátová, vnútorne omietky vápenné, čiastočne v sanitárnych priestoroch obložené keramickým obkladom alebo vyhotovené ako rastrová stierka. Nášľapné vrstvy betónových podláh sú v izbách prevažne veľkoplošné plávajúce laminátované, v predsieni, kúpeľni, WC a časti pred kozubom je veľkoplošná dlažba. Okná sú plastové s izolačným sklom, vonkajšie dvere sú plastové, celopresklené s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú drevené, laminátové, plne osadené v obložkových laminátových zárubniach. V kúpeľni je osadená vaňa rohová, plastová, tvarovaná, obmurovaná obkladom, umývadlo nadštandardnej šírky so stojánkovou pákovou batériou, vymurovaný je sprchovací obložený kút. V kúpeľni je osadený elektrický kombinovaný kotol ústredného kúrenia a ohrevu úžitkovej vody. V miestnosti WC je inštalovaný závesný splachovací záchod s podomietkovou nádržkou, obklad priestoru nádržky je veľkoplošný. Vykurovanie objektu je podlahové, v miestnostiach sú inštalované dotykové termostaty. Ohrev teplej vody je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom. V obývačke je umiestnený kozub s ohniskom uzatvárateľným rohovými celopresklenými dvierkami. V dome je zavedená svetelná a motorická elektroinštalácia s automatickým istením. V dome sú osadené stropné kútové senzory bezpečnostného systému.

Dispozičné riešenie: 1 NP rodinného domu pozostáva zo zádveria, chodby, kúpeľne, WC, kuchyne, šatníka, obývacej izby, spálne a dvoch detských izieb, za dom je plánovaná vonkajšia terasa.

Popis domu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. Technické riešenie je pravdepodobné, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že rodinný dom je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie, resp. prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním z programu pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať aktuálny stav nehnuteľnosti.

B. Príslušenstvo

1. Plot od ulice s bránkou a bránou v dĺžke 13,00 bm a výške 1,6 m. Plot je umiestnený od ulice pred domom na hranici pozemku. Tvorí ho základ z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná. Výplň plotu je murovaná do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic. Plotové vráta sú kovové s  výplňou z kovových profilov. Plotové vrátka sú kovové s  výplňou z kovových profilov. Plot bol zhotovený v roku 2019

2. Plot bočný a zadný v dĺžke 54,00 bm a výške 1,8 m. Základy vrátane zemných prác sú okolo stĺpikov oceľových. Výplň plotu je zo strojového pletiva upevneného na oceľové stĺpiky o výmere 97,20m2, bol  zhotovený v roku  2019.

3. Vodovodná prípojka. Prípojka vody z vodovodného rozvodu obce, celková dĺžka 12,00 bm, z materiálu PVC o  DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, Vyhotovená bola v r. 2019.

4. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom vrátane vybavenia o rozmeroch 1,4*1,4*1,6 m= 3,14 m3 zriadená bola  v r. 2019.

5. Prípojka kanalizácie.  Jedná sa o kanalizačnú prípojku a rozvody z plastového potrubia o DN 150 mm,  v dĺžke 15,00 bm. Prípojka bola zriadená v r. 2019.

6. Elektrická prípojka Jedná sa o NN káblovú prípojku, zemnú Al 4*16 mm*mm v dĺžke 18,00 bm, ktorá bola  vyhoovená v r. 2019.

7. Plynová prípojka je o DN 25 mm, v dĺžke 10,00 bm, ktorá bola  zriadená v r. 2019.

8.Spevnené plochy s povrchom dláždeným – betónovým. Jedná sa o betónové dlaždice - kladené do piesku o výmere 4,8*8,5+2,5*8,5+6*3,5+1,2*15,5 = 101,65 m2 zhotovené  v roku  2019.

 

C.Pozemky zapísané na Lv 534 v k.ú. Hurbanova Ves, obec: HURBANOVA VES, okres: Senec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1 a to::

- pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č. 102/117 o výmere 131 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 102/55, Druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 538 m²

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol skolaudovaný v roku 2021. Ku dňu zverejnenia dodatku k oznámeniu o dražbe, sú stavebné práce v interiéri rodinného domu ukončené. Rodinný dom je plne zariadený na riadne užívanie s výnimkou osadenia kuchynskej linky v kuchyni a osvetľovacích stropných telies v celom dome.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 15.08.2022
Všeobecná hodnota 150 000,00 €
Najnižšie podanie 150 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 29.08.2022 16:00
2. obhliadka 09.09.2022 16:00
Dátum konania dražby 14.09.2022 12:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie
Pri Starom mýte 1
Bratislava - Rača
Cena dosiahnutá vydražením 209 000,00 €
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


  1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK60 1100 0000 0029 4912 2628, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, pod VS: 052022,
  2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
  3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
  4. v hotovosti k rukám dražobníka,
  5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby