Rodinný dom v obci Krušovce 60 000,00 €

location_onKrušovce

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti s príslušenstvom nachádzajúce sa v k.ú. Krušovce, obec: Krušovce, okres: Topoľčany, zapísané na LV č. 55, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany:

  1. rodinný dom súp.č. 460, postavený na parc. č.: 20/5,
  2. pozemky, parcely registra „C“ KN:
  1. parc. č.20/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m²,
  2. parc. č.20/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 310m²,
  3. parc. č.21/3, druh pozemku: záhrada o výmere 116m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 460 je postavený na pozemku rovinatého až mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 20/5 v katastrálnom území Krušovce. Rodinný dom sa nachádza cca 2 km od centra okresného mesta Topoľčany, v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami.

Predmet dražby nebol sprístupnený na vykonanie znaleckej obhliadky za účelom zistenia skutočného vyhotovenia jednotlivých konštrukčných prvkov. Popis technického riešenia je prevzatý z dostupných údajov v súľade s § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Z predložených podkladov nie je možné zistiť, či popisovaný stav zodpovedá skutočnosti. Popis je vyhotovený na základe možného riešenia a nakoľko ide o nesprístupnenú nehnuteľnosť nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

Technické riešenie:

Rodinný dom je dvojpodlažný, dispozičné riešenie je predpokladané, že je zhodné s pôdorysom priloženým v prílohe znaleckého posudku.

1. Nadzemné podlažie (1. NP) o celkovej výmere = 117,88 m2 , postavené v roku 1980.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú vrstvu z PVC gumy. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou a s krytinou na plochých strechách tvorenou z natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú  fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové z PVC a podlahy ost. miestností liate terazzo. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou, záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie sú vráta garážové rámové s výplňou. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická istená cez elektrický rozvádzač s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2. NP) o celkovej výmere = 117,88 m2 , postavené v roku 1980.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové z PVC a podlahy ost. miestností liate terazzo. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie ostatné. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

B.  Príslušenstvo

1. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 9,70 bm. Je z oceľového potrubia DN 40 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1980.

2.Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 0,95*1,0*0,9m = 0,86 m3, bola zhotovená v roku 1980.

3.Prípojka kanalizácie do žumpy  v dĺžke 11,80 bm, zhotovená z kameninového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1980.

4.Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 10,00  m3, bola zhotovená v roku 1980.

5.Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 19,56 bm zhotovená bola  v roku 1995.

6. Prípojka el. energie je to NN, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm, v dĺžke 5,00 bm zhotovená bola  v roku 1998.

7. Betónový chodník s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch 10,2*1,3 = 13,26 m2 zhotovený bol  v roku 1980.

8. Rampa pred garážou plocha je  s povrchu z monolitického betónu do hrúbky 150 mm o výmere 2,9*2,8 = 8,12 m2 zhotovená bola  v roku 1980.

C. Pozemky

Pozemok parc. č. 20/5,  o výmere 115 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemok parc. č. 20/6 o výmere 310 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok parc. č. 21/3 o výmere 116 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Dom bol daný do užívania v roku 1980, objekt  je užívania schopný. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 30.12.2022
Všeobecná hodnota 50 200,00 €
Najnižšie podanie 60 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 10.01.2023 13:00
2. obhliadka 20.01.2023 13:00
Dátum konania dražby 26.01.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Cena dosiahnutá vydražením 51 400,00 €
Dražobná zábezpeka 7 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


  1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú.  SK60 1100 0000 0029 4912 2628, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  162022,
  2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 
  3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 
  4. v hotovosti k rukám dražobníka,
  5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby