2 izbový byt Dunajská Streda, Kukučínova 1213/5 Byt

2 izbový byt č. 24 Dunajská Streda, Kukučínova 1213/5, Dunajská Streda

38 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, obec: DUNAJSKÁ STREDA, okres: Dunajská Streda, zapísané na liste vlastníctva č. 3584- čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B24 a B53:

  1. byt č. 24, na 4.p., vchod: 5, s.č. 1213 bytový dom s obchodmi na ulici Kukučínova, postavený na pozemku parc. č. 137/1, parc. č. 137/2, parc. č. 137/3, parc. č. 137/4
  2. podiel o veľkosti 58/2672 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1213, postavenom na pozemku parc. č. 137/1, parc. č. 137/2, parc. č. 137/3, parc. č. 137/4
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 58/2672 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 137/2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158m², parcela registra „C“ KN, parc. č.: 137/3, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194m², parcela registra „C“ KN, parc. č.: 137/4, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200m²

Podiel   2 x ½ = 1/1

 

Právny vzťah k parcele č. 137/1, na ktorej leží stavba 1213 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5441

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 1213 sa nachádza na ulici Kukučínova v Dunajskej Strede. Dom má štyri vchody a suterén a pôvodne štyri nadzemné podlažia (prízemie a  tri poschodia), v roku 2010 bola vykonaná nadstavba ďalšieho podlažia. Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom bol zhotovený v konštrukčnom systéme PV-2.

Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z pórobetónových alebo tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové. Modulová osnova nosných stien je 3750 mm a 3150 mm. Konštrukčná výška je 2850 mm. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy PV-2 sú bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 7,5 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s novou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú zateplené zatepľovacím systémom na baze polystyrénu, ukončeným ušľachtilými, štruktúrovanými tenkovrstvovými omietkami s farebným náterom. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú drevené latkové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. spoločné priestory nie sú vykurované. Dom nie je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.

 

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

 

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

 

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

 

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Byt č. 24 na 4.p., vchod 5, bytového domu s.č. 1213

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie.

Byt je dvojizbový, zrekonštruovaný, bez významnejších zmien v jeho dispozičnom riešení. Vypočítaná podlahová plocha bytu bez pivnice je 51,80 m2 a s pivnicou 53,60 m2

V rámci prestavby boli odstránené montované priečky bytového jadra a nahradili sa murovanými z pórobetónových tvárnic. Pôvodné omietky na stenách boli prestierkované a stierky sú aj na nových stavebných konštrukciách. Nové keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni. V izbách sú plávajúce podlahy s veľkoplošnými laminátovými parketami. V ostatných miestnostiach je na podlahách nová keramická dlažba. Okná v byte sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plné s viacbodovým zamykaním. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V bytovom jadre je spojená kúpeľňa s WC. V kúpeľni je sprchovací kút. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo a záchodová misa. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi.

 

Pozemky:

parcela registra „C“ KN, parc. č.: 137/2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158m², parcela registra „C“ KN, parc. č.: 137/3, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194m², parcela registra „C“ KN, parc. č.: 137/4, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200m².

Ide o pozemky rovinatého charakteru v centre mesta Dunajská Streda.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom súpisné číslo 1213 je postavený na pozemku na parcele číslo 137/1, 137/2, 137/3, 137/4 v katastrálnom území Dunajská Streda. Bytový dom sa nachádza centre mesta v obytných častiach s prevažne bytovými domami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk