3 izb. byt Galanta, Z. Kodálya 795/42 !!!!!UPUSTENÉ!!!!!! Byt

3 izbový byt Galanta, Z. Kodálya 795/42, Galanta

56 600,00 €

Popis predmetu

Zákaz organizovania verejných podujatí v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020

 

Predmet dražby:   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Galanta, obec: GALANTA, okres: Galanta, zapísané na liste vlastníctva č. 4520- čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta pod B122 a B123:

 

  1. byt č. 10, na 2.p., vchod: 42, s.č. 795 bytový dom na ulici Zoltána Kodálya, postavený na pozemku parc. č. 34
  2. podiel o veľkosti 254/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 795, postavenom na pozemku parc. č. 34,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 254/10000 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 34, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368m²

 

Podiel   2 x ½ = 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s.č. 795 je postavený na ulici Z. Kodálya v Galante. Galanta, ako okresné mesto, administratívne patrí do Trnavského kraja. Najbližšími mestami v okolí sú Sládkovičovo, Sereď, Šaľa, Senec a Trnava. Od krajského mesta Trnava je mesto vzdialené 20 km, dopravné spojenie je autobusovou dopravou s Trnavou a železnicou s Bratislavou, pričom čas jazdy je približne 25 min. do Trnavy. Do Bratislavy je čas jazdy autom cca 45 min. Mesto Galanta poskytuje svojim približne 16.000 obyvateľom primerané administratívne, hospodárske, kultúrne, spoločenské a športové zázemie. V meste sídli okrem mestského úradu aj okresný úrad, okresný súd a prokuratúra, daňový úrad a ďalšie štátne orgány. Ďalej sú v meste materské, základné a stredné školy. Zdravotná starostlivosť pre občanov je zabezpečovaná v nemocnici s poliklinikou, v ďalších zdravotníckych a sociálnych zariadeniach a v lekárňach. V meste je rozvinutá sieť obchodov a služieb, vrátane reštauračných a hotelových a tiež tu sídlia viaceré obchodné reťazce. V meste majú zastúpenie všetky významné banky a poisťovne. Pre obyvateľov mesta sú vybudované viaceré športové areály a kultúrne ustanovizne. V meste a jeho okolí je rozvinutý priemysle zabezpečujúci dostatok pracovných príležitostí. Bytový dom sa nachádza v centre mesta, v časti s bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť, poloha obytného domu v rámci mesta Galanta je hodnotená ako jedna z najlepších obytných polôh.

Dispozičné dom má jedno podzemné podlažie a desať nadzemných podlaží (prízemie a deväť poschodí). Prízemie je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 1 vchod.

Konštrukčne je panelový systém PD 62 ktorý sa realizoval podľa typových podkladov spracovaných podnikom Pozemné stavby Poprad od roku 1962. Konštrukčný systém je priečne nosný v module 3600mm, konštrukčná výška je 2800mm. Obvodový plášť je v priečelí vytvorený z blokopanelov z keramitbetónu s hrúbkou 300 mm. Steny zapustených lodžií sú murované z tehál CDm s hrúbkou 250mm. Štítové steny sú dvojvrstvové. Strešný plášť je realizovaný ako jednoplášťová plochá strecha. Zvislé nosné steny sú betónové, konštrukčne vystužené, hrubé 160 mm. Priečky sú betónové hrubé 60 mm. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov hrúbky 180 mm. Schodištia sú železobetónové prefabrikované, jednoramenné. V objekte sú dva výťahy, pričom jeden z prízemia zastavuje na párnych poschodiach a druhý z prízemia zastavuje len na nepárnych poschodiach. Steny oddeľujúce schodište od bytov sú železobetónové hrúbky 160 mm. Lodžie sú zapustené. Stropný panel má hrúbku 260 mm.

Popis konštrukcií v byte:  Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodnej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z vlysov a v ostatných miestnostiach z PVC a keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, výťahy, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Byt č. 10 sa nachádza v krajnej sekcii domu na 2.poschodí. Byt pozostáva z troch izieb 1.izba 3,61*3,62 = 13,07 m2, 2.izba  3,62*3,60 = 13,03 m2, 3.izba  4,81*3,58 = 17,22 m2 a príslušenstva bytu, ktorým je: chodba a predsieň 5,41*1,15+2,5*1,5 = 9,97 m2, kuchyňa 2,36*4,86 = 11,47 m2, kúpeľňa 1,42*1,5  = 2,13 m2, WC 1,09*0,87= 0,95 m2 podlahová plocha bytu je 67,84 m2, pivnica 3,46*1,7 = 5,88 m2 umiestnená v podzemnom podlaží (suteréne). Celková podlahová plocha je 73,72 m2.

Byt je v pôvodnom stave bez zjavnej modernizácie a rekonštrukcie. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte: Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodnej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z vlysov a v ostatných miestnostiach z PVC a keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi.

 

Pozemky:

Spoluvlastnícky podiel 254/10000 na pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2. Ide o pozemok, na ktorom je umiestnená bytová budova označená súpisným číslom nachádzajúci sa v meste Galanta v jej obytnej časti.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Bytový dom je postavený na ulici Z. Kodálya v Galante, so začiatkom užívania v roku 1966. Byt je v pôvodnom stave bez zjavnej modernizácie a rekonštrukcie. Nachádza v centre mesta, poloha obytného domu v rámci mesta Galanta je hodnotená ako jedna z najlepších obytných polôh.

   

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk