RD - Gabčíkovo, Nová ul. 422, okres Dunajská Streda Dom

RD - Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Nová ul. 422/1, Gabčíkovo

25 200,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Gabčíkovo, obec: GABČÍKOVO, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 196, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B3:

  1. rodinný dom súp. číslo 422 postavený na  pozemku  parc. č. 1619/1
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1619/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom č.súp. 422 na parc.č. 1619/1.  Rodinný dom sa nachádza v meste Gabčíkovo, k.ú. Gabčíkovo okres Dunajská Streda, konkrétne v okrajovej obytnej časti obce, na Novej ulici č.1.  je to jednopodlažná murovaná stavba, Mesto sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej roviny, cca 10 km južne od Dunajskej Stredy, 40 km juhovýchodne od Bratislavy a 3 km severne od rovnomenného vodného diela. Gabčíkovo. V meste je základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb, v hodnotenom mieste prevláda individuálny bytová výstavba, dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu a prípojku plynu z verejných rozvodov, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od cestnej premávky pred domom.

Pôvodná časť domu bola postavená v roku 1955 o rozmeroch 20,09*7,44 = 149,47 m2, a prístavba v roku 1968 o rozmeroch  10,70*2,49+5,95*7,44 = 70,91 m2, spolu: 220,38 m2. Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Dispozične sa v prednej časti domu, ktorá je v rekonštrukcii nachádzajú vstupná predsieň, dve izby, kuchyňa, chodba s budúcou kúpeľňou a novým WC, v zadnej časti domu je verandová chodba, WC, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, dve komory a sklad. V prednej časti domu sa žiadne zariaďovacie predmety nenachádzajú, táto časť je v nedokončenom stave. V zadnej časti domu je v kúpeľni vaňa, umývadlo, WC a elektrický bojler a   v kuchyni sú plechový smaltovaný nástenný drez a malá pec na tuhé palivo.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu zo zmiešaných murív /nepálených váľkov a plnej pálenej tehly/, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové konštrukcie sú v hrúbke obvodových múrov nad 50 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha valbová, krytina škridlové pálená obyčajná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky brizolitové. Podlahy v dome sú betónové, bez nášľapných vrstiev, okná z uličnej strany sú drevené dvojité, z dvora domu boli vymenené za plastové, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené v časti domu chýbajúce. V dome v súčasnosti nie je vykurovanie. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu a prípojku plynu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do žumpy vo dvore domu, prípojky vody, kanalizácie a elektrickej energie sú novovybudované, elektroprípojka aj prípojka plynu sú odpojené.   

 

B.  Príslušenstvo

1. Plot uličný na p.č. 1619/1. Uličný plot je vyhotovený z rámového pletiva, v plote sú vráta a vrátka plechové plné, celková dĺžka plota bez vrát a vrátok je 15,00 bm, priemerná výška výplne plota 1,20 m. Plot bol zhotovený v roku 1968.

2. Vodovodná prípojka na p.č. 1619/1. Bolo zistené pri miestnom šetrení, že nová vodovodná prípojka do domu bola vybudovaná v roku 2016, vedie z uličného rozvodu dvorom domu, na prípojke je umiestnená šachta s vodomernou zostavou. dĺžke 28,00 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu.

3. Vodomerná šachta na p.č. 1619/1 je betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,00*1,00*1,50 = 1,5 m3 zhotovená bola  v roku 2016.

4. Kanalizácia do žumpy na parc.č. 1619/1. Je to nová kanalizačná prípojka kameninového potrubie o priemere DN 150 mm do novej žumpy vo dvore domu vybudovaná v roku 2016, podľa výpovedí svedkov pri miestnom šetrení má žumpa objem cca 4 m3 a dĺžka prípojky je cca 5,00 bm.

5. Žumpa na parc.č. 1619/1 betónová monolitická aj montovaná o objeme 4,00 m3, bola zhotovená v roku 2016.

6. Spevnené plochy betónové na p.č. 1619/1. Plochy s povrchom z monolitického betónu do hr. 10 cm o výmere 14,40*1,20+11,20*1,20+1,50*1,20+4,20*6,80+10,60*0,90 = 70,62 m2 boli zhotovené v roku 1968.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru, ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B3 na: LV č. 196,  pre k.ú. Gabčíkovo, obec: GABČÍKOVO, okres: Dunajská Streda: - pozemok - parcela registra „C“KN  parc.č. 1619/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2.  

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Gabčíkovo

                                                              

Opis stavu predmetu dražby : Ide o jednopodlažnú murovanú stavbu, ktorej pôvodná časť bola postavená v roku 1955 a prístavba v roku 1968. Dom sa v súčasnom období na trvalé bývanie nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva, začatá je rekonštrukcia interiérov v prednej časti domu, v ktorej sa v súčasnosti nepokračuje.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk