RD s.č. 47 + pozemky Trhová Hradská, okres Dunajská Streda Dom

RD s.č. 47 + pozemky Trhová Hradská, okres Dunajská Streda, Ružová 47, Trhová Hradská

35 400,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Trhová Hradská, obec: TRHOVÁ HRADSKÁ, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 328, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1,:

  1. rodinný dom súp. číslo 47, postavený na  pozemku  parc. č. 114/10, garáž súp. číslo 1162, postavená na  pozemku  parc. č. 114/33, poľnohospodárska budova súp. číslo 1163, postavená na  pozemku  parc. č. 114/34,
  2. pozemky

- parcela registra„C“KN  parc. č. 114/10, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m²,

- parcela registra „C“KN  parc. č. 114/19, druh pozemku: Záhrada o výmere 192 m²,

- parcela registra „C“KN  parc. č. 114/33, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m²,

- parcela registra „C“KN  parc. č. 114/34, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m²,

- parcela registra„C“KN  parc. č. 114/35, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 364 m²,

Podiel: 1/1

 

Opis predmetu dražby:

 

A. 1. Rodinný dom súpisné číslo 47 sa nachádza na ulici Ružová v obci  Trhová Hradská.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov (ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii).Pri miestnom šetrení spojenom so zameraním stavby a vytvorením fotodokumentácie bolo zistené, že sa jedná o prízemný objekt a podpivničenie boli identifikované z predložených podkladov. 

Dispozičné riešenie:

Dispozične je rodinný dom riešený ako prízemný s čiastočným podpivničením s valbovou strechou. Na prízemí domu sú tri izby, kúpeľňa, WC, chodba, kuchyňa a predsieň.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) s rozmermi 9,71*(2,30+3,50) o výmere 56,32 m2.

Rodinný dom je osadený na betónových základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Základy a podmurovka sú z monolitického betónu. Podmurovka je omietnutá. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové štukové. Dvere sú zvlakové, okná jednoduché drevené alebo oceľové, podlaha cementový poter, elektroinštalácia svetelná.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 9,71*10,37+3,50*2,47 o výmere 109,34 m2.

Obvodové murivo a nosné steny sú z tehlových tvárnic v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm.. Stropy nad pivnicou sú betónové a nad prízemím drevené trámové s podhľadom. Strecha nad domom je šikmá s valbovým krovom a strešnou krytinou z obyčajných jednodrážkových pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy sú pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie (parapety) sú z pozinkovaného plechu. Na fasádach rodinného domu je škrabaný brizolit. Deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové štukové. Keramické obklady sú na prízemí v kuchyni a na WC. Podlahy v izbách majú na povrchu PVC. V ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba. Okná na dome, vrátane dvier na balkón a loggiu sú drevené s drevenými roletami. Vchodové dvere sú drevené, presvetlené sklom. Dvere v interiéri sú prevažne hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. Na samostatnom WC je záchodová misa typ kombi. V kúpeľni je osadené umývadlo, jednoduchá oceľová smaltovaná vaňa.  Rozvody pitnej vody a TÚV sú z pozinko-vaného potrubia. Príprava TÚV je na prízemí v elektrickom bojleri umiestnenom v kúpeľni. Kanalizácia v dome je plastová, odkanalizovanie je riešené prípojkou do vlastnej žumpy. Vykurovanie v dome je ústredné, teplovodné, radiátormi pripojenými na kotol ústredného kúrenia ktorého vykurovacím médiom je zemný plyn. Umiestnenie kotla nebolo identifikované. Rodinný dom je pripojený na verejný vodovod s tým, že súprava na meranie spotreby je osadená pravdepodobne v pivnici. Rodinný dom je ďalej pripojený na obecný rozvod zemného plynu a svetelný a motorický rozvod elektrickej energie.

2. Garáže pre osobné mot. vozidlá

a) Garáž s prístreškom s rozmermi 3,60*5,55 o výmere 19,98 m2. Základy sú bez podmurovky a tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy ako podbitie krovu. Krov je pultový s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit.  Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Okná sú jednoduché. Podlahy sú z  cementového poteru. Vnútorné rozvody elektroinštalácie je elektroinštalácia svetelná. Stavba bola daná do užívania v r. 1973.

b) Garáž - Hospodárska budova s rozmermi 5,80*3,60 o výmere 20,88 m2. Základy sú bez podmurovky a tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy ako podbitie krovu. Krov je pultový s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit.  Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Podlahy sú z  cementového poteru. Stavba bola daná do užívania v r. 1973.

 

B.  Príslušenstvo:

1.Plot – oplotenie z ulice,  jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 14,50 m. Základy z kameňa a betónu, podmúrovka murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 26,10 m2. Vráta a vrátka plechové plné po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1973.

2 Plot: Oplotenie záhrady v dĺžke 16,00 m. Základy vrátane zemných prác okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených. Výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 28,80 m2 . Začiatok užívania od r. 1973.

3 Plot: Oplotenie vo dvore v dĺžke 10,00 m. Základy z kameňa betónu Výplň plotu zo strojového pletiva alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 10,00 m2 . Začiatok užívania od r. 1973.

4.Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 8,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1973.

5.Plynová prípojka , je to plynová prípojka zemného plynu zhotovená v roku 1990. Prípojka je v dĺžke 2,00 bm o svetlosti DN 25.

6. Prípojka el. energie. Je to NN prípojka káblová vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 5,00 bm,  zhotovená v roku 1973.
7. Vonkajšie schody do domu. Jedná sa o betónové schody na terén s povrchom z keramickej dlažby s 18 stupňami, zhotovené v roku 1973.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1 na: LV č. 328  pre k.ú. Trhová Hradská, obec: TRHOVÁ HRADSKÁ, okres: Dunajská Streda, pod parc. č. 114/10 o výmere 111 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 114/19 o výmere 192 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.  Pozemky zapísané pod parc. č. 114/33 o výmere 20 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 114/34 o výmere 21 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 114/35 o výmere 364 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Pozemky sú umiestnené v chránenej vodohospodárskej oblasti                                                     

Opis stavu predmetu dražby :

Podľa povolenia užívať budovu vydaného bývalým  Miestnym NV Trhové Mýto zo dňa 10.09.1973 bol rodinný dom daný do užívania v roku 1973. Nebola identifikovaná žiadna údržba a modernizácia rodinného domu.

 

Prílohy

Poznámka

Od dražby bolo upustené

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk