3-i. Byt v Leviciach 41 400,00 €

location_onPerecká 5, Levice

Popis predmetu

Byt sa speňažuje v rámci likvidácie odúmrti (dedičstvo, kt. pripadlo štátu). Byt sa draží ako stojí a leží.

Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok s príslušenstvom evidovaný na LV č. 5131 pre Okres: Levice, Obec: Levice, Katastrálne územie: Levice v podiele 1/1:
a)    byt č. 18, na Poschodí: 6, Vchodu: 5, bytového domu súp. č. 2965 postaveného na pozemku parc. č. 3678,
b)    bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6537/432042 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu súp. č. 2965,
c)    bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6537/432042 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3678, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 705 m2.

Opis predmetu dražby:
Dispozičné riešenie: Bytový dom je postavený na ulici Perecká v Leviciach. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a sedem nadzemných podlaží (prízemie a šesť poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory, pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 8 vchodov.

Spoločné časti domu: Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený z pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Štítové steny sú dvojvrstvovej konštrukcie s vnútornou železobetónovou nosnou stenou a obkladom z pórobetónových panelov. Vodorovné konštrukcie, teda stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky. Strop nad suterénom je z vrstvených panelov vytvorených z železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky a cementového poteru. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou / štukovou omietkou. Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami. V schodiskovom zrkadle je umiestnený výťah, ktorý bol v čase obhliadky nefunkčný a rozoberaný za účelom rekonštrukcie. Strechu tvorí jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vytvorená z pórobetónových dosiek ukladaných v spáde na terče z cementovej malty / škvarový násyp premennej hrúbky 50 – 230 mm, na ktorý sú ukladané pórobetónové dosky. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom je zateplený a má vyhotovené nové tepelnoizolačné vrstvy strechy. Vchodové dvere s elektrickým vrátnikom sa osadili pred zateplením fasády. 

Byt č. 18 na 6.poschodí: Byt sa nachádza na v krajnej sekcii domu na 6.poschodí. Byt pozostáva z troch izieb (10,14 m2, 9,83 m2 a 18,29 m2 ), chodby, komory, kuchyne, kúpeľne a WC. Celková podlahová plocha bytu je 64,01 m2. K bytu prislúcha aj pivnica o podlahovej ploche 1,56 m2. Byt je v pôvodnom stave - znehodnotený. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte: Úpravy vnútorných povrchov sú z pôvodnej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené vo všetkých miestnostiach z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí vaňa s batériou, umývadlo a WC misa. Bytové jadro je pôvodné. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie sú umiestnené pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. 
Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.
Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).


Opis stavu predmetu dražby:
Bytový dom je zateplený a má vyhotovené nové tepelnoizolačné vrstvy strechy. Vchodové dvere s elektrickým vrátnikom sa osadili pred zateplením fasády. Byt je v pôvodnom stave, celkovo znehodnotený a poškodený. Byt je vhodný na kompletnú rekonštrukciu podľa predstáv nadobúdateľa. 
 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 31.05.2023
Všeobecná hodnota 41 400,00 €
Najnižšie podanie 41 400,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 23.06.2023 14:00
2. obhliadka 12.07.2023 16:00
Dátum konania dražby 18.07.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Cena dosiahnutá vydražením 66 200,00 €
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:

  1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 092023, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
  2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje  originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
  3. notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
  4. v hotovosti k rukám dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby