Informácie pre veriteľov

INFORMÁCIE PRE NAVRHOVATEĽOV DRAŽBY

Potrebujete vymôcť dlh zabezpečený záložným právom alebo efektívne a transparente speňažiť majetok? Jeden zo spôsobov, ako môžete Váš problém vyriešiť je dobrovoľná dražba.

Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Ako špecializovaný subjekt, ktorého primárnym predmetom činnosti je organizovanie verejných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, poskytujeme komplexný servis v súvislosti s organizovaním dobrovoľných dražieb ako zákonnej, transparentnej a efektívnej formy:

 • výkonu zmluvného, zákonného a sudcovského záložného práva, za účelom uspokojenia pohľadávky záložného veriteľa,
 • výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, za účelom uspokojenia pohľadávky veriteľa,
 • speňaženia prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku súkromných a verejných subjektov,
 • speňaženia predlženého majetku v rámci konania o dedičstve,
 • speňaženia majetku úpadcu v rámci konkurzného konania.

Našimi klientami sú:

 • Bankové inštitúcie
 • Stavebné sporiteľne
 • Leasingové spoločnosti
 • Subjekty zaoberajúce sa nadobúdaním a správou pohľadávok
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov
 • Správcovia bytových domov
 • Správcovia konkurznej podstaty
 • Notárske úrady
 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby

 

Vďaka kombinácii viac ako 15-ročných skúseností a vysokej kvalifikácie nášho tímu najmä v právnej, stavebnotechnickej a marketingovej oblasti Vám vieme poskytnúť kompletné vykonanie dobrovoľnej dražby na vysokej profesionálnej úrovni.

Využitie prostriedkov plošnej inzercie, adresných foriem inzercie a aktívneho vyhľadávania záujemcov zabezpečuje bezkonkurenčné výsledky pre nás a našich klientov. Dosahujeme nadpriemernú výťažnosť nami vykonaných dražieb, rovnako vynikáme v rýchlosti úspešného ukončenia prípadu, nakoľko cca. 85 % všetkých nami spravovaných prípadov bolo úspešne vyriešených splnením pohľadávky veriteľa, alebo predajom majetku v štádiu prvej dražby.

Kvalitu našich služieb potvrdzujú nie len dosahované výsledky, ale aj skutočnosť, že sme úspešne ukončili viacero prípadov, ktoré konkurenčné subjekty nedokázali pre navrhovateľa úspešne ukončiť.

Naše vnímanie je orientované na klienta, a preto sa Vašim potrebám snažíme prispôsobiť v čo najväčšej možnej miere. Ku každému prípadu pristupujeme individuálne. V zákonných medziach aktívne presadzujeme záujmy navrhovateľa dražby voči dlžníkom, záložcom ako aj iným veriteľom. Garantujeme efektívne zohľadnenie záujmov navrhovateľa dražby aj v právnej rovine a to 100 % - nou právnou istotou. Zodpovedný prístup potvrdzuje aj skutočnosť, že žiadna z nami vykonaných dražieb nebola súdom právoplatne určená za neplatnú.

 

Plne si uvedomujeme postavenie dražobníka a ako aj inštitútu dobrovoľných dražieb, kladieme preto mimoriadny dôraz na morálne a kvalifikačné predpoklady nášho tímu. Pri našej činnosti dbáme na realizáciu uhradzovacej funkcie vykonávaného záložného práva, motivujeme dlžníka k splneniu pohľadávky navrhovateľa dražby pred dražbou. Okrem minimalizácie sociálnych dopadov, minimalizujeme aj rôzne druhy rizík, ktorým je navrhovateľ vystavený v spojitosti s dražbou ako výkonom záložného práva na obydlie svojho klienta. V prípadoch speňažovania majetku na návrh vlastníka kladieme dôraz najmä na efektivitu a transparentnosť celého predaja.

Samozrejmosťou je pôsobnosť na celom území Slovenskej republikyznalosť lokálnych pomerov vďaka širokej sieti spolupracujúcich subjektov. Naša spoločnosť je tak pripravená zabezpečiť klientovi územne neobmedzený servis, bez straty výhody znalosti lokálneho prostredia.

Výhody dražby pre navrhovateľa?

Dražba nepochybne patrí medzi zákonné, v niektorých prípadoch zákonom preferované, inštitúty určené záložným veriteľom na výkon ich záložného práva s cieľom vymôcť ich zabezpečenú pohľadávku. Na rozdiel od iných foriem výkonu záložného práva, pre uskutočnenie dobrovoľnej dražby sa nevyžaduje rozhodnutie súdu.

Veriteľ tak, na rozdiel od zdĺhavého a náročného súdneho vymáhania, môže zákonným spôsobom vymôcť svoju pohľadávku v časovom horizonte niekoľkých mesiacov. Veriteľovi stačí mať zriadené záložné právo a splatnú pohľadávku.

Ďalšou výhodou dobrovoľnej dražby je aj jej ekonomická efektívnosť. Na rozdiel od súdneho vymáhania, v ktorom náklady na vymáhanie predstavujú súdny poplatok vo výške 6 % z hodnoty žalovanej pohľadávky ako aj trovy exekučného konania vo výške 20 % z hodnoty vymoženého plnenia, je dražba menej nákladnou alternatívou, nakoľko náklady dražby (vrátane odmeny) spravidla predstavujú 2 – 8 % z hodnoty pohľadávky, prípadne hodnoty predmetu dražby. Výhodou je aj skutočnosť, že veriteľ neplatí vopred žiadne poplatky, ako je tomu v prípade súdneho konania.

Dražba je zároveň aj najtransparentnejším a najúčinnejším spôsobom speňažovania majetku, nakoľko je organizovaná dražobníkom – profesionálom, ktorý má v súvislosti s vykonávaním dobrovoľných dražieb poistenie do výšky škody 2.000.000,00 EUR, spĺňa prísne, zákonom stanovené, kvalifikačné požiadavky a v neposlednom rade, nad jeho činnosťou vykonáva dohľad Ministerstvo spravodlivosti SR.

Dražobník pri organizácii postupuje v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách, ktorý jasne a predvídateľne určuje podmienky organizovania dražieb. Nemožno preto spochybňovať výsledok dražby z dôvodu netransparentnosti alebo prispôsobovania podmienok dražby vybraným účastníkom.

Aké sú náklady dražby?

Nákladmi dražby možno rozumieť náklady vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie dražby. Konkrétne pôjde najmä o náklady na vypracovanie znaleckého posudku, náklady na inzerciu a propagáciu konania dražby, cestovné náhrady dražobníka, notársky poplatok za osvedčenie predmetu dražby a  odmena dražobníka.

Všetky náklady dražby budú pred začatím prípravy dražby s navrhovateľom vopred určené v zmluve o vykonaní dražby. Rovnako budú navrhovateľovi po ukončení dražby vyčíslené, odôvodnené a náležite preukázané. Pri uzatvorení a plnení zmluvy nepožadujeme žiadne preddavky a v prípade, že je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, náklady dražby znáša záložca v zmysle ustanovenia § 151l ods. 3 občianskeho zákonníka („Záložný veriteľ má voči záložcovi právo na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.“).

Za aký čas môže byť dražba uskutočnená?

Proces dobrovoľnej dražby vieme uskutočniť do 7 týždňov,  v niektorých prípadoch (napríklad speňaženie dedičskej podstaty, alebo predaj majetku navrhovateľa dražby) do 5 týždňov odo dňa uzatvorenia zmluvy o vykonaní dražby. Rýchlejšie vykonanie dražby obmedzujú len zákonom ustanovené lehoty.