O spoločnosti

O SPOLOČNOSTI

Dražobná spoločnosť LIQID s.r.o. združuje tím profesionálov v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb, podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, s takmer 20-ročnými skúsenosťami.

 

Vďaka bohatým skúsenostiam, precíznosti, spoľahlivosti a vysokej efektivite patria medzi našich klientov banky, stavebné sporiteľne, správcovia bytových domov, správcovia konkurzných podstát, špecializovaní nákupcovia nesplácaných pohľadávok ako aj notárske úrady. Naše vnímanie je orientované na klienta a preto sa v čo najväčšej možnej miere snažíme prispôsobiť jeho potrebám a tak vyniknúť oproti konkurencii.

 

Plne si uvedomujeme podstatu inštitútu dobrovoľných dražieb a pozíciu dražobníka, preto kladieme dôraz na uhradzovaciu funkciu vykonávaného záložného práva a z pozície „mediátora“ motivujeme dlžníka k splneniu pohľadávky navrhovateľa dražby pred dražbou resp. k čiastočnej úhrade a reštrukturalizácii úverového vzťahu. Okrem minimalizácie sociálnych dopadov a zásahu do práv osôb dotknutých dražbou, minimalizujeme aj rôzne druhy rizík, ktorým je navrhovateľ vystavený v spojitosti s dražbou ako výkonom záložného práva na obydlie svojho klienta.

 

Kombinácia bohatých skúseností nášho tímu v  právnej, stavebnotechnickej, realitnej a marketingovej oblasti je garanciou nášho úspechu. Samozrejmosťou je aj dohľad zamestnancov s právnickým vzdelaním nad všetkými výstupmi svojich kolegov. Garantujeme tak efektívne zohľadnenie záujmov navrhovateľa dražby, 100 % - nú právnu istotu, ako aj zohľadnenie všetkých práv a povinností osôb dotknutých dražbou. Zodpovedný prístup potvrdzuje aj skutočnosť, že žiadna z nami vykonaných dražieb nebola súdom právoplatne určená za neplatnú.

 

Súčasné využitie prostriedkov plošnej inzercie a propagácie adresnými formami zaručuje maximálnu efektivitu pri vyhľadávaní záujemcov a s tým spojené nadpriemerné výsledky. Dosahujeme nadpriemernú výťažnosť nami vykonaných dražieb v porovnaní s cenami stanovenými znaleckým posudkom. Pomer prípadov úspešne vyriešených v prvom kole dražby je cca. 85 % pričom nami dosiahnutý výťažok prevyšuje výťažky konkurencie o 10 - 15 % oproti znaleckej cene.

 

O vysokej úrovni našich služieb vypovedajú nielen dosahované výsledky, ale aj skutočnosť, že náš tím úspešne ukončil viacero prípadov, ktoré konkurenčné subjekty nedokázali pre veriteľa dotiahnuť do zdarného konca.

 

Samozrejmosťou je pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky a znalosť lokálnych pomerov vďaka širokej sieti spolupracujúcich subjektov. Naša spoločnosť je tak pripravená zabezpečiť klientovi územne neobmedzený servis, bez straty výhody znalosti lokálneho prostredia.

 

Proces dobrovoľnej dražby vieme uskutočniť do siedmych týždňov, v niektorých prípadoch (napríklad speňaženie dedičskej podstaty) do 5 týždňov odo dňa uzatvorenia zmluvy o vykonaní dražby. Rýchlejšie vykonanie dražby obmedzujú len zákonom ustanovené lehoty.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára v časti Kontakt, alebo tiež emailom na adresu office@licitator.sk či telefonicky +421 915 360 193.