4-i. byt v Bratislave 341 000,00 €

location_onTichá 4, Bratislava

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok s príslušenstvom evidovaný na liste vlastníctva č. 4951 vedenom pre Okres: Bratislava I, Obec: Bratislava – Staré mesto, Katastrálne územie: Staré Mesto v podiele 1/1:
a)    byt č. 24 na 6. poschodí, vchodu: Tichá 4, bytového domu so súp. č. 2179 postavenom na pozemkoch, parc. č. 2274/45, parc. č. 2274/43, parc. č. 2274/42, parc. č. 2274/41, parc. č. 2274/6,
b)    k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28/1000 k spoločným častiam, zariadeniam a príslušenstvu bytového domu súp. č. 2179,
Nehnuteľnosti s príslušenstvom evidované na liste vlastníctva č. 9718 vedenom pre Okres: Bratislava I, Obec: Bratislava – Staré mesto, Katastrálne územie: Staré Mesto v podiele 28/1000 k pozemkom, všetko parcely registra „C“ KN:
a)    parc. č. 2274/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m ²,
b)    parc. č. 2274/7, druh pozemku: Záhrada o výmere 233 m²,
c)    parc. č. 2274/24, druh pozemku: Záhrada o výmere 40 m², 
d)    parc. č. 2274/40, druh pozemku: Zastavená plocha a nádvorie o výmere 2 m²,
e)    parc. č. 2274/45, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m²,
f)    parc. č. 2274/47, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m², 
g)    parc. č. 2275/2, druh pozemku: Záhrada o výmere 746 m2,
Nehnuteľnosti s príslušenstvom evidované na liste vlastníctva č. 5063 vedenom pre Okres: Bratislava I, Obec: Bratislava – Staré mesto, Katastrálne územie: Staré Mesto v podiele 1/1:
stavba, súp. č. 4797 postavená na pozemku parc. č. 2274/13, druh stavby: Samostatne stojaca garáž.

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby nebol sprístupnený na vykonanie znaleckej obhliadky a technický popis nehnuteľnosti je prevzatý z údajov dostupných dražobníkovi.
Dispozičné riešenie bytového domu: 
Bytový dom súp. č. 2179 sa nachádza na ul. Tichá č. 4 v Bratislave – m. č. Staré Mesto. Bytový dom má 12 nadzemných podlaží. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú spoločné priestory a garáže. Na 2. – 12. nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty. Spolu je vo vchode 48 bytov.
Technické riešenie bytového domu: Nosná konštrukcia objektu je železobetónová, monolitická, plošná. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V spoločných schodiskových priestoroch majú podesty a schodiskové ramená povrchovú úpravu z keramickej dlažby. Dom je napojený na rozvod vody, kanalizácie, plynu, elektriny a telefónny rozvod. Bytový dom je istený bleskozvodom a vybavený výťahmi. 
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie : sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu : výťahy, spoločná televízna anténa, hromozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Byt č. 24: 
Pozostáva zo 4 obytných miestností (izba 1: 33,92 m2, izba 2: 12,65 m2, izba 3: 11,94 m2, izba 4: 11,94 m2) a príslušenstva, ktorým je kuchyňa (9,76 m2), komora (1,45 m2), 2x WC (1,40 m2, 1,15 m2), šatník (1,59 m2), vstupná hala (7,03 m2), chodba (7,49 m2), kúpeľňa (5,59 m2), pivničná kobka (3,94 m2) a loggia (9,94 m2). Celková podlahová plocha bytu č. 24 vrátane príslušenstva bez plochy loggie je z nameraných rozmerov 115,17 m2.
Popis konštrukcií v byte:
Podlahy v obytných miestnostiach tvoria laminátové parkety. V ostatných miestnostiach sú podlahy z keramickej dlažby. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými kovovými žalúziami. V kúpeľni je sprchovací kút s pákovou nerezovou batériou so sprchou, 2x umývadlo s pákovou nerezovou batériou, akrylátová vaňa s obkladom a pákovou nerezovou batériou so sprchou a keramický obklad stien do výšky 2,00 m. Vo WC ( pri vstupe ) je kombi WC, umývadlo s pákovou nerezovou batériou a keramický obklad stien do výšky 2,00 m. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, drez z umelého kameňa s pákovou nerezovou batériou, odsávač pár, sklokeramická varná doska, teplovzdušná rúra, zabudované spotrebiče (umývačka riadu, chladnička s mrazničkou) a keramický obklad nad pracovnou doskou. Vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne v oceľovej zárubni. Interiérové dvere sú drevené plné a presklené v drevených zárubniach, medzi chodbou a obývacou izbou sú posuvné dvere drevené presklenné. Povrchové úpravy stien sú vápenné hladké. Vykurovanie vrátane ohrevu TÚV je centrálne s plechovými panelovými radiátormi s termostatickými hlavicami.

Garáž súp. č. 4797:
Hodnotená garáž sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží a je súčasťou radových garáží nachádzajúcich sa pod bytovým domom s. č. 2179 na Tichej ul. č. 4. Dispozične garáž pozostáva z priestoru garáže pre jedno motorové vozidlo. Podlahu v garáži tvorí cementový poter. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. V garáži je rozvod svetelnej elektriny. Vstup do garáže je bránou na diaľkové ovládanie. Zastavaná plocha garáže je 25,14 m2 o rozmeroch 3,17 x 7,93 m.
Popis konštrukcií garáže:
Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové monolitické alebo z betónových tvárnic bez tepelnej izolácie. Stropy sú železobetónové. Krytina na streche je tvorená strešnými fóliami z plastov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí striekaný brizolit a vápenná štuková omietka. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je svetelná. Vráta sú hliníkové rolovacie alebo segmentové nezateplené 1 ks na automatické otváranie s diaľkovým ovládaním.

Opis stavu predmetu dražby:
Podľa potvrdenia o veku bytového domu bol bytový dom daný do užívania v roku 1990. K dátumu ohodnotenia má stavba vek 28 rokov. V roku 2000 bola vykonaná rekonštrukcia, pri ktorej boli vymenené prvky krátkodobej životnosti a v roku 2013 bola vymenená strešná krytina, zrekonštruované výťahy a vstupné priestory.
Dom je dobre udržiavaný a je v technickom stave zodpovedajúcom jeho veku. 
 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 19.05.2023
Všeobecná hodnota 341 000,00 €
Najnižšie podanie 341 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 19.06.2023 15:00
2. obhliadka 30.06.2023 15:00
Dátum konania dražby 06.07.2023 12:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Dražobná zábezpeka 20 000,00 €

Pripomenutie termínu dražby