Byt v Rovinke 63 000,00 €

location_onRovinka

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok s príslušenstvom evidovaný na LV č. 448 pre Okres: Senec, Obec: Rovinka, Katastrálne územie: Rovinka v podiele 1/1:
a)    byt č. 2-04, na Poschodí: 1, Vchodu: A, bytového domu súp. č. 666 postaveného na pozemku parc. č. 240,
b)    bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3630/182101 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu súp. č. 666,
c)    bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3630/182101 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 240, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 780 m2

Opis predmetu dražby:
Popis stavby: Bytový dom s.č. 666 je osadený v širšom centre obce Rovinka, v obytnej zóne. Je to stavba bez podpivničenia obdĺžnikového pôdorysu so štyrmi nadzemnými podlažiami. Prístup k objektu je priamo z verejnej komunikácie a chodníka pre peších od ulice. Objekt je napojený na verejné rozvody vody, verejné rozvody kanalizácie, elektrické rozvody a na verejné rozvody plynu. Funkčnú náplň bytového domu tvorí reštauračný priestor a byty na bývanie rozložené do štyroch nadzemných úrovní. Objekt je z uličnej čelnej strany sprístupnený z úrovne verejného chodníka cez centrálne situovanú vstupnú halu a zo zadnej strany cez vstupné dvere k zadnej chodbe so schodiskovým priestorom. Reštauračné priestory situované na prízemí sú sprístupnené z centrálne situovanej vstupnej haly a z ulice. Na prízemí a ostatných podlažiach sú situované byty. 
Technický popis: Základy sú plošné pásové s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Nosný systém je riešený ako priečny stenový, celý objekt tvorí jeden dilatačný celok. Objekt je vyhotovený v kombinácii monolitických oceľobetónových a murovaných stien. Priečky sú murované z tvaroviek. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy nad 1., 2. a 3. nadzemným podlažím sú s rovným podhľadom monolitické železobetónové dosky s kazetovými podhľadmi, nad posledným podlažím strop je s rovným podhľadom sadrokartónový prichytený ku konštrukcii krovu. Klampiarske konštrukcie predstavujú oplechovania, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, strecha s malým spádom je z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí šľachtená jemnozrnná omietka BAUMIT. Vnútorné omietky stien tvoria štukové omietky, v sociálno-hygienických zázemiach sú steny obložené keramickým obkladom. Výplne otvorov predstavuje zasklená vstupná stena s krídlami, vstupné dvere a výklady, ktoré sú hliníkové s izolačným dvojsklom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú drevené so stolárskymi zárubňami. Podlahy vo vstupnom vestibule, na chodbách, v predajniach sú vyhotovené ako keramická dlažba. V bytovej jednotke tvorí podlahy jednotlivých miestností keramická dlažba. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú na každom nadzemnom podlaží. Zdrojom teplej úžitkovej vody je zásobníkový ohrievač vody kombinovaný s ústredným vykurovaním. Kanalizácia - zvody a rozvody kanalizácie v objekte sú z plastových rúr, kanalizácia od zariaďovacích predmetov je vyústená do verejnej kanalizačnej siete. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Byt č. 204: Byt sa nachádza na 1. poschodí. Byt dispozične pozostáva z kuchyne s obývacou izbou (20,40 m2), izby (13,66 m2), predsieň (3,05 m2), kúpeľňa s WC (2,74 m2). Všetky konštrukčné časti sú dokončené a finálne vyhotovené. V kuchyni je kuchynská linka. Konštrukčné prvky sú dokončené - v obytných priestoroch je podlaha vyhotovená z veľkoplošných parkiet, v predsieni a v kúpeľni je umiestnená keramická dlažba. Povrch stien je vyhotovený z omietky s finálnou úpravou. V kúpeľni je na stene umiestnený keramický obklad. V kúpeľni s WC je umiestnený sprchový kút, keramické umývadlo a WC misa. V kúpeľni je umiestnená príprava TÚV elektrickým zásobníkovým ohrievačom. Výplne otvorov v interiéri tvoria drevené dvere v obložkovej zárubni. Výplne otvorov v obvodovej stene sú vyhotovené z hliníkových profilov zasklenia a dverí s výstupom na terasu.

Opis stavu predmetu dražby:
Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky statických ani iných porúch a poškodení, ktoré by výrazne ovplyvňovali celkovú životnosť stavy. Na budove je vykonávaná pravidelná bežná údržba, objekt je vo veľmi dobrom technickom stave. Výstavba budovy bola skolaudovaná v roku 2012.
 

Záväzky prechádzajúce na vydražiteľa:

Nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy č. 06/08/2021 uzatvorenej v právnom režime §§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňa 06.08.2021, medzi vlastníkom predmetu dražby - spoločnosťou BATAX, spol. s r.o., so sídlom Rovinka 34, 900 41 Rovinka, IČO: 31 450 342 ako prenajímateľom a fyzickou osobou ako nájomcom, v zmysle ktorej je byt prenechaný do užívania za účelom bývania nájomcu a to na dobu 25 rokov odo dňa uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy, za mesačné nájomné vo výške 100 € za príslušný kalendárny mesiac, splatné v 15. deň ďalšieho kalendárneho mesiaca. Nájomca je spolu s nájomným povinný hradiť náhradu za náklady spojené s užívaním predmetu nájmu vo výške 80 € za príslušný kalendárny mesiac. Znenie zmluvy je dostupné k nahliadnutiu v sídle dražobníka.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 14.05.2023
Všeobecná hodnota 63 000,00 €
Najnižšie podanie 63 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 22.05.2023 15:00
2. obhliadka 29.05.2023 15:00
Dátum konania dražby 08.06.2023 12:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie
Pri Starom mýte 1
Bratislava - Nové Mesto
Cena dosiahnutá vydražením 98 700,00 €
Dražobná zábezpeka 7 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:
1.    bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 082023, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
2.    bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje  originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
3.    notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
4.    v hotovosti k rukám dražobníka (zloženie sa preukazuje príjmovým dokladom).
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
 

Pripomenutie termínu dražby