Pozemky Zemianske Kostoľany 18 900,00 €

location_onZemianske Kostoľany

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti, pozemky, všetko parcely registra „C“ KN, evidované na LV č. 1268 pre Okres: Prievidza, Obec: Zemianske Kostoľany, Katastrálne územie: Zemianske Kostoľany, v podiele 1/1:
a)    parc. č. 367/7, druh pozemku: Trvalý trávny porast, o výmere 543 m2,
b)    parc. č. 387/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 596 m2.

Opis predmetu dražby:
Pozemok parc. č. 367/7 má evidovaný spôsob využitia ako pozemok, na ktorom sú lúky a pasienky, trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast. Pozemok parc. č. 387/4 má evidovaný spôsob využitia ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. 
Celková výmera dražených pozemkov predstavuje 1 139 m2. Oba pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce. Pozemky sú umiestnené pred priemyselnou a administratívnou budovou, ku ktorej je cez predmetné pozemky zriadený prístup. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej časti obce v priemyselnej časti.
Podľa Územného plánu obce Zemianske Kostoľany sa pozemok parc. č. 367/7 nachádza na území klasifikovanom ako plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry vo výrobnom území. Pozemok parc. č. 387/4 sa nachádza vo výrobnom území – priemyselná výroba – obchodnovýrobné prevádzky, technické zariadenia a odkaliská.

Opis stavu predmetu dražby:
Pozemky sú rovinatého charakteru, využívané spôsobom evidovaným v katastri nehnuteľností.
 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 11.09.2023
Všeobecná hodnota 18 900,00 €
Najnižšie podanie 18 900,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 28.09.2023 15:00
2. obhliadka 06.10.2023 15:00
Dátum konania dražby 12.10.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Dražobná zábezpeka 5 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:
1.    bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 162023, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
2.    bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje  originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
3.    notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
4.    v hotovosti k rukám dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
 

Pripomenutie termínu dražby