RD v obci Vinica 47 000,00 €

location_onVinica

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti s príslušenstvom nachádzajúce sa v k.ú. Vinica, obec: Vinica, okres: Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 1095, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš v podiele 1/1:
a)    stavba, rodinný dom, súp. č. 674, postavený na pozemku parc. č. 455,  
b)    pozemky, parcely registra „C“ KN:
    parc. č. 455, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 332 m2,
    parc. č. 457, druh pozemku Záhrada, o výmere 277 m2.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č. 674, je postavený na pozemku mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 455 v katastrálnom území Vinica. Dom sa nachádza v centrálnej časti obce v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami V blízkosti bytového domu sa nachádza základná občianska vybavenosť.
Dispozičné riešenie: Rodinný dom je čiastočne podpivničená prízemná stavba s dodatočným nedokončeným podkrovným priestorom. V suteréne je jedna miestnosť. Na prízemí sa nachádzajú obytné miestnosti. Podkrovie je nedokončené a nie je sprístupnené. 
Technické riešenie:
Podzemné podlažie (1. PP), o rozmeroch 5,98*5,10= 30,50 m2 postavené v r. 1963.
Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Podlahy sú z cementového poteru. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická.
1. Nadzemné podlažie (1.NP) o celkovej výmere 122,37 m2 bolo postavené v r. 1963
Základy sú betónové, objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z betónovej škridle typu Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky zo striekaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvorí omietka vápenná štuková a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane a kuchyne. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria drevené parkety, podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň je v čase obhliadky odstránené. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod je splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s automatickým istením.
Podkrovné podlažie o rozmeroch 10,7*10,43 = 111,60 m2 postavené v r. 1963.
Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm. Výplne otvorov tvoria okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Ostatné konštrukcie sú len informatívne uvedené v posudku v tvorbe rozpočtového ukazovateľa, avšak nie sú vyhotovené nakoľko je podkrovné podlažie rozostavané.
B.  Príslušenstvo
1. Uličné oplotenie v dĺžke 14,50 m, základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu s podmurovkou. Výplň plotu z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme, po 1 ks  vráta a vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov, zhotovené v roku 1970.
2. Oplotenie záhrady v dĺžke 68,10 bm okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, zhotovené bolo  v roku 2016.
3. Kopaná studňa,  do hĺbky 7,00 m o priemere 800 mm, zhotovená bola v r. 1963.
4. Prípojka vody zo studne o priemer DN 25 mm z PVC, v dĺžke 6,70 bm, zhotovené v roku 2016.
5. Kanalizácia do žumpy je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 13,50 bm, zhotovená v roku 2016.
6. Žumpa je betónová monolitická aj montovaná o objeme 26,4 m3, zhotovená v roku 2016.
7. Prípojka el. energie, NN káblová prípojka vzdušná Cu v dĺžke 18,60 bm zhotovená v roku 2016.
8. Spevnené plochy. s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o zastavanej ploche 20,2 m2. Boli zhotovené v roku 1963.
9. Vonkajšie vstupné a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cementového poteru, zhotovené boli  v roku 2016.  

Opis stavu predmetu dražby:
Stavba bola postavená v roku 1963. Neskôr sa realizovala prestavba rodinného domu na základe vydaného stavebného povolenia č. spisu: 337/2016 zo dňa 23.09.2016. Podkrovie ako aj fasádna omietka doteraz nie sú ukončené. Dom sa nachádza v centrálnej časti obce v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami na ulici Kostolná. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, prípojky vody z kopanej studne a kanalizácie napojenej do žumpy. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 
 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 30.05.2023
Všeobecná hodnota 47 000,00 €
Najnižšie podanie 47 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 15.06.2023 14:00
2. obhliadka 28.06.2023 14:00
Dátum konania dražby 04.07.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Cena dosiahnutá vydražením 42 300,00 €
Dražobná zábezpeka 7 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:

  1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS:052023, poznámkou: meno účastníka, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
  2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, (zloženie sa preukazuje originálom záručnej listiny podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
  3. notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
  4. v hotovosti k rukám dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby