Rodinný dom v obci Čaka 21 600,00 €

location_onČaka

Popis predmetu

Predmet dražby:   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Čaka, obec: Čaka, okres: Levice, zapísané na LV č.513, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1. a to:

  1. Stavba, súp. č. 51, druh stavby: Rodinný dom, postavený na pozemku, parc. č. 1718,
  2. pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 1718, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1058 m²

Podiel  1/1

 

Opis predmetu dražby:

Popis a technické riešenie ohodnocovaných stavieb je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli kompletne sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom uvedeným užívateľom. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľností.

A. Stavby

1) Rodinný dom súp. č 51 sa nachádza na pozemku  parcelné číslo 1718 v obci Čaka.  Dom je jednopodlažný, takmer štvorcového pôdorysného tvaru, o rozmeroch domu 8,15*11,52 a výmere 93,89 m2. Začiatok užívania je uvažovaný od r.1965. Obec Čaka je vzdialená komunikáciami cca 29 km južne od centra okresného mesta Levice a cca 29 km východne od centra okresného mesta Nové Zámky. V obci je základná škola, materská škola, predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinstvá, predajňa nepotravinárskeho tovaru, ostatné hromadné ubytovacie zariadenia, telocvičňa, ihrisko pre futbal, pošta, verejný vodovod, rozvodná sieť plynu. Lokalita s ohodnocovaným rodinným domom sa nachádza v južnej okrajovej časti obce, v okolí sú prevažne pôvodné rodinné domy, bezprostredne cez cestu je futbalové ihrisko. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na obecné rozvody vody a elektro.

Dom je zásobený pitnou obecnou vodou cez spoločnú vodomernú šachtu, vybudovanú na pozemku parcelné číslo 1719/1 susednej nehnuteľnosti, kanalizácia je zvedená do žumpy, umiestnenej v predzáhradke, elektrická prípojka je vzdušná cez nástrešák, elektromer je v nike dvornej fasádnej steny. Rodinný dom dispozične pozostáva z dvoch izieb situovaných na juhozápadnú stranu do ulice, kuchyne, kúpeľne s WC, chodby, komory a skladu. Základy sú betónové s podmurovkou, strecha je stanová, krov drevený, krytina je vyhotovená z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Steny sú murované klasickým spôsobom z plnej pálenej tehly. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené s rovným omietnutým podhľadom. Podlahy v izbách sú betónové s povrchom z plávajúcej laminátovej podlahoviny, vyhotovenej značne amatérsky, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby v kúpeľni. Nové vstupné dvere z dvora sú plastové presklené s interiérovými žalúziami. V kuchyni sú osadené na pôvodnom mieste nové vstupné plastové balkónové celopresklené dvere zo zadnej časti domu, okná v izbách a kuchyni sú novšie z drevených Europrofilov s interiérovými hliníkovými žalúziami a hliníkovými vonkajšími parapetnými plechmi, v ostatných miestnostiach sú pôvodné malé drevené zdvojené. Vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké. V kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým kruhovým drezom s pákovou batériou. V linke je zabudovaná keramická varná doska Fargo a elektrická rúra Fargo. Časť stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami je obložená kamenným obkladom, v kúpeľni je bez obmurovania osadená nová oceľová smaltovaná vaňa s pákovou vaňovou batériou a novoosadený kombizáchod. Vybudované sú murované a keramickým obkladom obložené police, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, kúrenie je lokálne elektrickými radiátormi. Elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická.

2.) Hospodárska stavba situovaná za rodinným domom je značne poškodená. Hospodárska stavba je takmer obdĺžnikového pôdorysného tvaru, o celkovej zastavanej ploche 57,95 m2. Začiatok užívania stavby je uvažovaný od r. 1950. Stavba je postavená na kamenných základoch bez hydroizolácie. Steny sú zo značne poškodených hlinených nepálených tehál. Strecha je sedlová. Krov drevený, značne poškodený, krytina je z pálenej jednoduchej škridle, čiastočne poškodenej. Odkvapové žľaby nie sú vyhotovené, podlahy tvorí udusaná zem. Dvere sú zvlakové, čiastočne poškodené. Okno je drevené, dvojité, čiastočne poškodené. Pôvodné drevené vráta zo zadnej časti stavby boli odstránené. Technická údržba je zanedbaná.

 

B.  Príslušenstvo

1.Plot od ulice bol vybudovaný v roku 1970 v dĺžke 9,00 m. Plot je vyhotovený zo strojového pletiva medzi oceľovými stĺpmi s betónovým prahom. Súčasťou plotu je bránka a dvojkrídlová brána.

2. Plot vo dvore je obdobné ako od ulice bol vybudované v roku 1965 v dĺžke 6,00 m. Plot vo dvore je jednoduchý z rámového pletiva medzi oceľovými zabetónovanými stĺpikmi, sú časťou je bránka a jedno krídlo brány.

3. Prípojka vody. Prípojka vody je napojená na obecný vodovod cez spoločnú vodomernú šachtu, o dĺžke 8,00 bm, o priemere DN 25 mm, bola zriadená v r. 1965.

4.Spol. podiel k vodomernej šachte na p.č. 1719/1. Je to betónová šachta , s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,5*1,5*1,8 = 4,05 m3 a bola zriadenia v r. 1965.

5.Žumpa betónová, monolitická aj montovaná o objeme 3,00 m3 bola zriadenia v r. 1965.

6.Elektrická prípojka. Prípojka elektro NN je to  káblová prípojka vzdušná Al 4*10 mm*mm v dĺžke 10 bm, zriadená v r. 1985.

7.Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 15 cm, o rozmeroch 15*0,8 = 12 m2   boli vyhotovené v r. 1965 .

 

C. Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Čaka , obec: Čaka, okres: Levice, zapísané na LV č. 513, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice a to: pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 1718, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1058 m² na ktorej je postavený  rodinný dom aj poškodená hospodárska budova. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Opis stavu predmetu dražby : Na rodinnom dome bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia  a to nové vstupné dvere z dvora sú plastové presklené s interiérovými žalúziami, v kuchyni sú osadené na pôvodnom mieste nové vstupné plastové balkónové celopresklené dvere zo zadnej časti domu, okná v izbách a kuchyni sú novšie z drevených Europrofilov s interiérovými hliníkovými žalúziami a hliníkovými vonkajšími parapetnými plechmi. Údržba ostatných prvkov je zanedbaná.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 09.11.2022
Všeobecná hodnota 21 600,00 €
Najnižšie podanie 21 600,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 08.11.2022 15:30
2. obhliadka 16.11.2022 15:30
Dátum konania dražby 24.11.2022 10:45
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Dražobná zábezpeka 5 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú.  SK60 1100 0000 0029 4912 2628 vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  092022,

2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 

3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 

4. v hotovosti k rukám dražobníka,

5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby