Rodinný dom v obci Dúbravy 81 800,00 €

location_onDúbravy - Hradná, Dúbravy

Popis predmetu

Predmet dražby: Nehnuteľnosti s príslušenstvom nachádzajúce sa v k.ú. Dúbravy, obec: DÚBRAVY, okres: Detva, zapísané na LV č. 606, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Detva:

  1. rodinný dom, súp. č. 222, postavený na pozemku, parcela registra „C“ KN, parc. č.: 690/2,
  2. pozemok parcela registra „C“ KN,:
  • parc. č.: 690/1, Druh pozemku: Zastavaná plocha   a nádvorie o výmere 313 m²
  • parc. č.: 690/2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m²

Podiel  1/1

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 222

Rodinný dom sa nachádza na pozemku parcelné číslo 690/2 v obci Dúbravy, v nezrastenej časti - Hradná, vzdialenej cca 2,7 km západne od centra obce. Obec Dúbravy sa nachádza cca. 5,9 km severozápadne od centra okresného mesta Detva, cca. 18 km východne od okresného mesta Zvolen a cca. 33,4 km juhovýchodne od centra krajského mesta Banská Bystrica. V obci je materská škola, predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinstvá, ihrisko pre futbal, knižnica, pošta, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV. Lokalita s predmetným rodinným domom sa nachádza v centrálnej časti Hradná, v okolí sú prevažne pôvodné rodinné domy, v tesnej blízkosti sú potraviny. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na obecné rozvody vody a elektro.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1. NP) o rozmeroch 14,45*7,52+5,25*1,75 je o výmere 117,85 m2. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie v identických rozmeroch ako 1. NP.

Základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú prevažne murované z tehloblokov, strešná konštrukcia je drevená, sedlová s plechovou krytinou imitujúcou škridlu. Strop nad prvým nadzemným podlažím je prevažne železobetónový, vonkajšie omietky sú tenkovrstvové na zateplení obvodových stien, vnútorné omietky sú vápenné hladké, časti stien v obývačke sú obložené remienkovým okrasným obkladom. Vstupné dvere do domu sú bezpečnostné s viacbodovým istením, interiérové dvere sú drevené laminátované plné alebo čiastočne presklené, balkónové dvere v podkroví sú zasúvacie s izolačným dvojsklom, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Nášľapné vrstvy betónových podláh sú v izbách z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v kuchyni, chodbách a kúpeľniach je keramická dlažba. V kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou pákovou batériou, zabudovaná je indukčná varná doska zn. Electrolux, nad ňou je osadený komínový nerezový odsávač pár zn. Philco, zabudovaná elektrická rúra zn. Electrolux, zabudovaná umývačka riadu zn. Philco. Časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni na prvom nadzemnom podlaží je obmurovaná a keramický obkladom obložená plechová smaltovaná vaňa s vaňovou pákovou batériou, plastové umývadlo v nástennej toaletnej zásuvkovej skrinke so stojánkovou pákovou batériou, kombizáchod a rebríkový radiátor. V podlahe je zabudovaná podlahová vpusť, kúpeľňa v podkroví je v pôvodnom stave v štádiu modernizácie, zabudovaný je murovaný sprchovací kút so sprchovacou pákovou batériou, keramické umývadlo s nohou a stojánkovou batériou, kombizáchod a rebríkový radiátor, zrealizovaná je príprava pre druhé umývadlo, nedokončené sú nové obklady stien, strop je sadrokartónový členený s viacerými bodovými svietidlami. Schodisko do podkrovia je kovovej konštrukcie s dočasnými nástupnicami a podstupnicami z drevotriesky. Elektroinštalácia je na prvom nadzemnom podlaží svetelná a motorická, v podkroví svetelná. Kúrenie v dome je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom tepla je kotol na tuhé palivo. Ohrev úžitkovej vody je kombinovaným zásobníkovým stacionárnym ohrievačom zn. NADO 500/140v2 Dražice, umiestnenom v kotolni spolu s keramickým umývadlom v toaletnej skrinke so stojánkovou drezovou batériou s predlžovacou ružicou, doplnkové kúrenie v obývacej izbe je novšími kachľami na tuhé palivo.

Prístavba nadväzuje na rodinný dom prístupom cez kotolňu a z dvora cez prístrešok dvojkrídlovými vrátami z drevotriesky, steny sú prevažne murované z tehloblokov v kombinácii s drevotrieskou, zošikmený strop je omietnutý, strešná konštrukcia je drevená pultová s plechovou krytinou imitujúcou škridlu, podlaha je z hrubej betónovej mazaniny, okná sú plastové s izolačným sklom, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, objekt je využívaný pre uskladnenie a domáce práce, na prístavbu stavebne nadväzuje prístrešok drevenej konštrukcie s plynule pokračujúcou strešnou konštrukciou a identickou krytinou, opretou kovovým stĺpom joklového prierezu, na pozemok od ulice je vjazd novou zasúvacou plotovou bránou, ukotvenou o novovybudované stĺpy z betónových debniacich štvorcových tvárnic.

Dispozičné riešenie:

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, chodby s nedokončenými schodmi, kuchyne, obývačky spálne, kúpeľne s WC a kotolne, podkrovie dispozične pozostáva z chodby od schodiska, troch izieb, šatníka a kúpeľne s nedokončenou modernizáciou.

B. Príslušenstvo

1. Prístavba z južnej strany rodinného domu (o rozmeroch 1,2*7,08*7,67) výmere 65,16 m2. .Prístavba nadväzuje na rodinný dom prístupom cez kotolňu a z dvora cez prístrešok dvojkrídlovými vrátami. Popis technického riešenia prístavby je zahrnutý v technickom riešení Rodinného domu súp. č. 222. Vyhotovená bola v r. 2018.

2. Nová plotová brána je kovová s výplňou drôtenou alebo z kovových profilov. Vyhotovená bola v r. 2021.

3. Vodovodná prípojka, z vodovodného rozvodu obce, o celkovej dĺžke 10,00 bm, vrátane navŕtavacieho pásu, z materiálu PVC o  DN 25 mm. Vyhotovená bola v r. 2008.

4. Prípojka kanalizácie.  Jedná sa o kanalizačnú prípojku a rozvody z plastového potrubia o DN 150 mm,  v dĺžke 8,00 bm. Prípojka bola zriadená v r. 2008.

5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 2,5*2,15*1,75 = 9,41 m3 . Žumpa bola zriadená v r. 2008.

6. Elektrická prípojka. Jedná sa o NN káblovú prípojku, zemnú Al 4*16 mm*mm v dĺžke 8,00 bm, ktorá bola  vyhotovená v r. 2008.

7. Prístrešok prístavby- pergola. konštrukcia  je zhotovená oceľových alebo drevených stĺpikov do betónových pätiek s drevenou, roštovou výplňou stropu, o rozmeroch 7,67*(5,8+1,7)/2 = 28,76 m2  bola  vyhotovená v r. 2018.

C. Pozemky

Pozemky parcelné číslo 690/1 a 690/2 o celkovej výmere 430 m2 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Dúbravy v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod a elektrický rozvod. Ohodnocované pozemky sú rovinaté.

Opis stavu predmetu dražby : Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť v roku 2007, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 2015, dom je reálne užívaný od roku 2010, v roku 2020 bola na stavbe takmer ukončená modernizácia, okrem finálnych prác na schodisku a drobných dokončovacích prác v kúpeľni podkrovia v zmysle opisu technického riešenia predmetu dražby. Dom je zásobený pitnou vodou z obecného vodovodu, vodomer je inštalovaný vo vodomernej šachte na susednom pozemku parcelné číslo 692, splašková kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, vybudovaná je podzemná elektrická prípojka.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 19.09.2022
Všeobecná hodnota 81 800,00 €
Najnižšie podanie 81 800,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 29.09.2022 14:00
2. obhliadka 11.10.2022 14:00
Dátum konania dražby 18.10.2022 11:00
Adresa konania dražby
Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka), 2. posch. budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici
Československej armády 26
Banská Bystrica
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


  1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK60 1100 0000 0029 4912 2628, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, pod VS: 062022,
  2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
  3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
  4. v hotovosti k rukám dražobníka,
  5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby