Rodinný dom v obci Dubovec 59 200,00 €

location_onDubovec

Popis predmetu

Predmet dražby:  Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dubovec, obec: DUBOVEC, okres: Rimavská Sobota, zapísané na LV č. 68, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota:

 1. rodinný dom, súp. č. 54, postavený na pozemku parc. č.: 127 ,
 2. stodola, súp. č. 188, postavená na pozemku parc. č.: 126/4 ,
 3. garáž, sup. č. 189, postavená na pozemku parc. č.: 128/3,
 4.  pozemky, všetko parcely registra „C“KN:
 1. pozemok, parc. č. 125/1, druh pozemku: Záhrada, o výmere 754 m²,
 2. pozemok, parc. č. 126/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 168 m²,
 3. pozemok, parc. č. 126/2, druh pozemku: Vinica, o výmere 896 m²,
 4. pozemok, parc. č. 126/3, druh pozemku: Záhrada, o výmere 396 m²,
 5. pozemok parc. č. 126/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 78 m²,
 6. pozemok, parc. č. 127, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 247 m²,
 7. pozemok, parc. č. 128/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 770 m²,
 8. pozemok, parc. č. 128/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m².

Podiel  1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Stavby

Rodinný dom súpisné číslo 54 postavený na pozemku parcelné číslo 127 v obci Dubovec. Obec je vzdialená komunikáciami cca. 17 km juhovýchodne od centra okresného mesta Rimavská Sobota. V obci je základná škola, materská škola, predajňa potravinárskeho tovaru, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, telocvičňa, ihrisko pre futbal, knižnica, pošta, rozvodná sieť plynu. Dom sa nachádza vo východnej časti obce, cca 350 m severovýchodne od centra obce, v okolí sú prevažne pôvodné rodinné domy.

Dom  stojí na rohu dvoch ulíc, pôvodná nepodpivničená časť bola postavená v roku 1960 v tvare písmena „L“, podpivničená prístavba bola postavená v roku 1968, čím boli vybudované dve bytové jednotky, vstupy do nich sú vonkajšími schodmi, dom je zásobovaný vodou cez vodovodnú prípojku z vlastnej kopanej studne vybudovanej v záhrade, splašková kanalizácia je napojená na vlastnú žumpu, vybudovanú vo dvornej časti, elektrická prípojka je vzdušná cez nástrešák, vybudovaná je plynová prípojka, plynomer je v skrinke na fasádnom murive rodinného domu z uličnej strany.

Podpivničená časť dispozične pozostáva z betónového schodiska, kotolne a dvoch skladov, steny sú betónové, podmurovka tehlová, strop železobetónový, omietky vápenné, podlaha betónová s cementovým poterom. Dvere sú hladké, okná drevené jednoduché. Zavedená je svetelná elektroinštalácia a prívod plynu, v kotolni je inštalovaný kotol ÚK, k pôvodnej časti nadzemného podlažia bola v roku 1968 v rámci prístavby vybudovaná chodba, špajza a jedna izba, okrem toho predný byt dispozične pozostáva z ďalších dvoch izieb, kuchyne a kúpeľne.

Základy tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou, strecha je prevažne sedlová, krov drevený, krytina z pálenej staršej aj novšej škridle, steny sú murované tradičným spôsobom z pórobetónových tvárnic a plnej pálenej tehly, strop je drevený trámčekový s rovným podhľadom, vonkajšie omietky sú prevažne brizolitové, v súčasnosti doplnené kontaktným nedokončeným zatepľovacím systémom s nedokončenou finálnou úpravou tenkostennou omietkou, sčasti sú pôvodné vápennocementové omietky. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v časti chodby je drevený obklad z tatranských profilov. Dvere sú prevažne drevené hladké, okná sčasti pôvodné drevené zdvojené z uličnej strany a sčasti novšie zdvojené s izolačným sklom a interiérovými hliníkovými žalúziami z dvornej časti. Nášľapné vrstvy betónových podláh sú v obytných miestnostiach z mozaikových parkiet, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba. V kuchyni je kútová kuchynská linka s kútovým nerezovým drezom s obojstrannými odkvapkávacími plochami a pákovou batériou, zabudovanou keramickou platňou s odsávačom pár a zabudovanou elektrickou rúrou na pečenie, časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni pôvodnej časti je kútová obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná vaňa, keramické umývadlo, kombizáchod a závesný elektrický ohrievač úžitkovej vody. Vodovodné batérie sú pákové, steny sú obložené keramickým obkladom, vykurovanie objektu je ústredným kotlom na tuhé palivá a kotlom na plyn s oceľovými panelovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkovými automatmi, technická údržba je dobrá.

Prístavba má podobné konštrukčné prvky, elektroinštalácia je svetelná, okná prevažne drevené zdvojené, dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, špajze, chodby a z letnej kuchyne so samostatným vchodom z dvora. V kuchyni je jednoduchá kuchynská linka so samostatnou skrinkou s plechovým smaltovaným drezom a výtokovým nástenným ventilom studenej vody, plynový sporák a sporák na tuhé palivo, v kúpeľni je samostatný sprchovací kút, keramické umývadlo, pákové batérie, splachovací záchod a rebríkový radiátor, v letnej kuchyni je elektrický sporák, sporák na tuhé palivo a nástenný elektrický ohrievač úžitkovej vody. Celková zastavaná plocha rodinného domu predstavuje 223,75 m2.

Garáž s.č. 189 bola postavená v roku 1965 o rozmeroch 3,64*6,60m, o celkovej zastavanej ploche 24,02 m2. Steny má murované na základových pásoch, strecha je pôvodne plochá s plechovou krytinou, dodatočne pultová so škridlou, vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky vápenné, vráta drevené dvojkrídlové, podlahy betónové, elektroinštalácia je svetelná, technická údržba je primeraná.

 

B.  Príslušenstvo

1.  Stodola s.č. 188 na p.č. 126/4 bola postavená v roku 1945, je umiestnená v zadnej časti dvora, stavba je bez podmurovky, so základmi pod stĺpikmi resp. pätkami pod rohmi, nosný systém je zo železobetónových pilierov s opláštením z drevených dosiek so zvlakovými vrátami, strecha je sedlová bez stropu, krytina z cementových drážkoviek.

2.Prístrešok bol pristavený  v roku 1960, o rozmeroch 7,88*4,82 a výmere 37,98 m2, nachádza sa v  zadnej časti domu, tvoria ho tri obvodové murované steny z tehál, prekrytý je sedlovou strechou s vlnitou krytinou, dažďové žľaby sú z pozinkovaného plechu, omietky sú vápennocementové, podlaha je betónová.

3. Plotové vráta a vrátka zhotovené sú z kovu, s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov v počte: plotové vráta 2 ks a plotové vrátka 1 ks. Boli zhotovené v r.2006.

4. Studňa, jedná sa o studňu kopanú o priemere 1000 mm a hĺbky 5,40 m, zriadená bola v r. 1938.

5. Prípojka vodovodná. Prípojka vody zo studne do domu, celková dĺžka 56,00 bm, o priemere DN 25 mm,  zriadená v r. 1960.

6. Prípojka kanalizácie. Prípojka kanalizácie z domu do žumpy pred domom, je zhotovená z kameninového  potrubia o DN 150 mm, zriadená v r.1960, v dĺžke 16,00 bm.

7. Žumpa betónová, monolitická aj montovaná s objemom 30,00 m3 bola zriadenia v r. 1968.

8.Elektrická prípojka. Jedná sa o NN káblovú, 3-fázovú prípojku vzdušná AlFe v dĺžke 20 bm, zriadenú v r. 1968.

9. Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 10,00 bm zhotovená bola  v roku 1993.

10. Vonkajšie schody. Ide o vonkajšie a predložené schody betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cementového poteru v počte 18 stupňov, boli zhotovené v r. 1968.

 

C. Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Dubovec, obec: DUBOVEC, okres: Rimavská Sobota, zapísané na LV č. 68, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota a to:

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Dubovec v rovnomennom katastrálnom území. Obec Dubovec má podľa údaju z internetovej stránky cca 500 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný elektrický rozvod a rozvod plynu, pozemky sú takmer rovinaté.

 

Opis stavu predmetu dražby : Rodinný dom je prízemný, pôvodná časť bola postavená v roku 1960 a prístavby boli vybudované  roku 1968 spolu výmera 223,75 m2, čím boli vybudované dve bytové jednotky, vstupy do nich sú vonkajšími schodmi, dom je zásobovaný vodou, elektrikou a plynom. Garáž má samostatné súp. č.189 bola postavená v roku 1965 .Je samostatne stojaca, vybudovaná v roku 1966. Technický stav domu je primeraný veku a spôsobu užívania domu.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 13.11.2022
Všeobecná hodnota 59 200,00 €
Najnižšie podanie 59 200,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 18.11.2022 15:00
2. obhliadka 01.12.2022 15:00
Dátum konania dražby 09.12.2022 11:00
Adresa konania dražby
Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka), 2. posch. budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici
Československej armády 26
Banská Bystrica
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú.  SK60 1100 0000 0029 4912 2628 vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  142022,
 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 
 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 
 4. v hotovosti k rukám dražobníka,
 5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby