Rodinný dom v obci Semerovo 25 500,00 €

location_onSemerovo

Popis predmetu

Predmet dražby:   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Semerovo , obec: Semerovo, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 484, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky:

  1. rodinný dom, sup. č. 500, postavený na pozemku parc. č.: 22/9 

b) pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 22/9,   druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 424 m² , pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 22/19,   druh pozemku: Záhrada o výmere 1720 m²

Podiel  1/1

 

Opis predmetu dražby:

Popis a technické riešenie stavby je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti.

A. Stavby

1) Rodinný dom súp. č. 500  sa nachádza na pozemku parcelné číslo 22/9 v obci Semerovo v rovnomennom katastrálnom území, pôvodná časť 1. Nadzemného podlažia (1. NP) o zastavanej ploche 91,08 m2 bola postavená v roku 1933 a prístavba o zastavanej ploche 22,44 m2 bola vybudovaná pravdepodobne v roku 1966. V rokoch 1992 až 1994 a 2001 bola v dome vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Boli vybudované nové vnútorné inštalácie vody, kanalizácie elektriny, zemného plynu, opravené vnútorné omietky, vybudované vnútorné keramické obklady, zabudované hygienické zariadenia a zariadenia kuchyne, namontované plynové kachle a elektrické konvertory, vybetónovaná prevažná časť podláh. Stavba je napojená na verejný vodovod, uličný rozvod zemného plynu, uličný elektrický rozvod a pevnú telekomunikačnú sieť, odkanalizovanie je riešené do vlastnej žumpy, umiestnenej v predzáhradke. Úžitková voda je čerpaná z kopanej studne, vo vodomernej šachte je vodomerná sústava a domáca vodárnička, elektrická prípojka je vedená z uličného stĺpu.

Dom dispozične pozostáva z troch izieb, chodby, kuchyne, špajze a kúpeľne s WC. Pôvodná časť má kamenné základy s izoláciou, v prístavbe sú betónové základové pásy s izoláciou, steny sú v pôvodnej časti z nabíjaniny, v prístavbe sú steny tehlové, stropy sú trámčekové drevené s rovným podhľadom, krov nad pôvodnou časťou je väznicový valbový, nad prístavbou je pultová strecha, krytina strechy na krove je z pálených jednodrážkových škridiel, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové, vnútorné keramické obklady sú vybudované v kuchyni pri kuchynskej linke, v prevažnej časti kúpeľne a vane, schody do povalového priestoru sú kovové, dvere sú drevené hladké, okná prevažne drevené dvojité s doskovým ostením, na chodbe sú drevené jednoduché, podlahy v izbách sú jednak drevené palubovkové, jednak betónové s kobercom, v kúpeľni je keramická dlažba, inde sú prevažne z cementového poteru. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Vykurovanie je lokálne, zabezpečované dvomi plynovými kachľami a dvomi elektrickými konvertormi. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom, plynový sporák s elektrickou rúrou. V kúpeľni je klasická smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a splachovací záchod. V dome je zavedená svetelná a motorická elektroinštalácia, s poistkovými automatmi.

2.) Garáž bez s.č. na p.č. 22/9. Garáž je samostatne stojaca, postavená  v roku 1966, údržba je značne zanedbaná, základy tvoria betónové pásy bez podmurovky, steny sú murované z pálených tehál, strop je trámčekový drevený s podhľadom, krov je hambálkový, krytina strechy je z azbestocementových vlnoviek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápenné zdrsnené, vnútorné omietky vápenné hladké, miestami opadané, okno je oceľové jednoduché, vráta sú drevené zvlakové, podlaha je hrubá betónová, v podlahe je montážna jama, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia s poistkami.

B.  Príslušenstvo

1. Záhradný sklad o rozmeroch 2,57*5,46m výmere 14,03 m2. Stavba záhradného skladu sa nachádza v záhrade a bola  vybudovaná v roku 2000 stavba nie je dokončená, chýbajú vonkajšie a vnútorné omietky, základy tvoria betónové pásy s izoláciou, steny sú murované z pálených tehál, strecha je pultová, pokrytá krytinou z pozinkovaného vlnitého plechu, okná sú jednoduché drevené, vráta plechové, podlaha betónová s cementovým poterom.
2. Hospodárska budova je postavená za garážou o rozmeroch 2,54*8,76 m  o výmere 22,25 m2, má tri miestnosti na účely chovu domácich hospodárskych zvierat a skladovanie, postavená bola v roku 1992, údržba je značne zanedbaná, základy tvoria betónové pásy bez podmurovky, steny sú murované z pálenej tehly, stropy sú vyhotovené podbitím pultového krovu, krytina je z pálených škridiel, nie sú vyhotovené vonkajšie omietky, vnútorné omietky sú vápenné hladké, okno je oceľové jednoduché, dvere sú drevené hladké resp. drevené zvlakové, podlaha je hrubá betónová.

3.Oplotenie pozostáva z uličného  plotu č.1, uličného  plotu  č.2 , plot vo dvore a oplotenia záhrady.

Oplotenie od ulice bolo vybudované v roku 1970, skladá sa z dvoch plotov, prvý má betónový základ a betónovú podmurovku, výplň plota je z oceľovej tyčoviny v ráme medzi oceľovými stĺpmi, súčasťou sú vrátka a vráta z plného plechu, druhý má betónový základ a betónovú podmurovku, výplň plota je z plného plechu, plot vo dvore bol vybudovaný v roku 1992, oddeľuje dvor od záhrady, má betónový základ, výplň plota je z oceľových profilov na oceľové stĺpy, súčasťou sú plotové vrátka z oceľových profilov, oplotenie záhrady z bočnej a zadnej strany bolo vybudované v roku 1992, výplň je zo strojového pletiva na zabetónované oceľové stĺpy.

4. Studňa je kopaná o priemere 900 mm a predpokladanej hĺbky 16,00 m, zriadená bola v r. 1933.

5. Prípojka vody. Prípojka vody zo studne do domu, celková dĺžka 19,90 bm, z PVC o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, zriadená v r. 1999.

6. Vodomerná a studničná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 2,16*2,1*2,6 = 11,79 m3 a bola zriadenia v r. 1992.

7. Domáca vodáreň Darling, zriadená v r. 1992,

8. Prípojka kanalizácie. - z domu do žumpy pred domom, je zhotovená z plastového  potrubia o DN 110 mm, zriadená v r.1994, v  dĺžke 11,50 m.

9.Žumpa betónová, monolitická aj montovaná o rozmeroch 2,6*3,2*1,8 = 14,98 m3 bola zriadená v r. 1994.

10.Elektrická prípojka. Prípojka elektro NN z vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe v dlžke 18 bm, zriadená v r. 1960.

11. Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 4,95 bm zhotovená bola  v roku 2001

12. Spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 10cm, o rozmeroch 22,1*0,9 = 19,89 mboli vyhotovené v r. 1966 - na dvore bol vybudovaný betónový chodník

13. Vonkajší záchod je za záhradným skladom je to murovaný vonkajší záchod bez žumpy zhotovený v r.2000.

C. Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Semerovo , obec: Semerovo, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 484, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky a to:

- pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 22/9,  druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 424 m² ,

- pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 22/19,   druh pozemku: Záhrada o výmere 1720 m²

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce

                       

Opis stavu predmetu dražby : Rodinný dom je prízemný, pôvodná časť bola postavená v roku 1933 zastavanej plochy 91,08 m2 a prístavby zastavanej plochy 22,44 m2 vybudovanej pravdepodobne v roku 1966. V rokoch 1992 až 1994 a 2001 bola v dome vykonaná čiastočná rekonštrukcia. Boli vybudované nové vnútorné inštalácie vody, kanalizácie elektriny, zemného plynu, opravené vnútorné omietky, vybudované vnútorné keramické obklady, zabudované hygienické zariadenia a zariadenia kuchyne, namontované plynové kachle a elektrické konvertory, vybetónovaná prevažná časť podláh. Garáž  je samostatne stojaca, vybudovaná v roku 1966, údržba je značne zanedbaná.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 13.11.2022
Všeobecná hodnota 33 900,00 €
Najnižšie podanie 25 500,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Opakovaná
1. obhliadka 23.03.2023 15:00
2. obhliadka 27.03.2023 15:00
Dátum konania dražby 30.03.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Cena dosiahnutá vydražením 25 700,00 €
Dražobná zábezpeka 6 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú.  SK60 1100 0000 0029 4912 2628 vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  132022,

2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 

3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID, s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, 

4. v hotovosti k rukám dražobníka,

5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby