Rodinný dom v Poráči 83 000,00 €

location_onPoráč

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti s príslušenstvom nachádzajúce sa v katastrálnom území: Poráč, Obec: Poráč, Okres: Spišská Nová Ves, evidované v podiele 1/1, na listoch vlastníctva: 
LV č. 486:
a.    stavba, druh stavby: rodinný dom, súp. č. 326, postavený na pozemku parc. č. 652/1 
LV č. 1674:
a.    pozemky, všetko parcely registra „C“ KN:
1.    pozemok parc. č. 648/1, druh pozemku: Záhrada, o výmere 293 m²,
2.    pozemok parc. č. 648/2, druh pozemku: Záhrada, o výmere 93 m²,
3.    pozemok parc. č. 649/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 293 m²,
4.    pozemok parc. č. 652/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 170 m²,
5.    pozemok parc. č. 652/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 136 m²,
6.    pozemok parc. č. 653, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 78 m²,
7.    pozemok parc. č. 654, druh pozemku: Trvalý trávny porast, o výmere 162 m²,

Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obce Poráč ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov podobného typu. Poráč leží v Slovenskom Rudohorí na rozvodí medzi Poráčskym a Zlatým potokom. V oblasti prevládajú smrekovo-jedľové lesy a pasienky. V obci sa nachádzajú objekty základnej občianskej vybavenosti, obecný úrad, predajňa potravinárskeho tovaru, pošta, základná škola, materská škola, chatová osada, ubytovacie zariadenia, lyžiarske stredisko, objekty služieb a menších podnikateľských aktivít. Dopravné spojenie s okresným mestom Spišská Nová Ves je dobré (autom do 21 min, vzdialenosť do 18 km).
Rodinný dom súp. č. 326, jedná sa o nehnuteľnosť - dvojpodlažný, čiastočne podpivničený rodinný dom s prístavbou v individuálnej zástavbe Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1920, prístavba a sa realizovala a bola daná do užívania v roku 2006. 

Dispozičné riešenie: 
V I. podzemnom podlaží sa nachádza pivnica. 
V I. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, chodba, 3x izba, kuchyňa, letná kuchyňa, kúpeľňa s WC, technická miestnosť a sklad.
Technické riešenie:
Základy sú betónové, objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie na 1. PP tvorí kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; na 1. NP kamenné murivo v hrúbke do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie na 1. PP predstavujú stropy s rovným podhľadom betónové monolitické; na 1. NP  drevené trámové s rovným podhľadom. Strechu tvorí krov väznicový, valbový; krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky vápenno-cementové hladké a omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov na 1. PP tvoria vnútorné omietky, na 1. NP vápenné štukové, stierkové, plsťou hladené. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m výšky a samostatnej sprchy a kuchyne. Výplne otvorov na 1. PP predstavujú dvere rámové s výplňou, na 1. NP hladké plné a zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením a okennými žalúziami plastovými. Podlahy obytných miestností sú prevažne laminátové, podlahy ostatných miestností predstavuje cementový poter na 1. PP a keramické dlažby v ostatných miestnostiach 1NP. Vybavenie kuchyne tvorí vstavaná indukčná varná doska, vstavaná elektrická rúra, plynový sporák na propán-bután, sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo nerezové a plastové, kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Kúpeľňa je vybavená umývadlom, samostatnou sprchou; vodovodnými batériami – pákovou nerezovou so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla s keramickou nádržkou. Vykurovanie tvorí ústredné vykurovanie teplovodné s radiátormi oceľovými a vykurovacie panely. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na elektrinu a lokálne - akumulačné kachle. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody predstavuje zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia, bez rozvádzačov, svetelná, motorická s elektrickým rozvádzačom s automatickým istením.

Príslušenstvo:
1.    Prístrešok na p.č. 652/1, jedná sa o prístrešok umiestnený za rodinným domom s prístavbou, základy sú bez podmurovky iba pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité dreveným plášťom, strechu tvorí krov hambálkový, krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu ( žľaby, zvody). 
2.    Dreváreň na p.č. 649/2, jedná sa o samostatne stojacu dreváreň. Základy sú bez podmurovky iba pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, jednostranne obité dreveným plášťom, strechu tvorí krov pultový, krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná,  klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu ( žľaby, zvody),dvere sú drevené zvlakové, Stavba bola daná do užívania v roku 2004. Stavba je o rozmeroch 5,43 m *5,30 m.
3.    Plot na p.č. 649/2, 648/1, je realizovaný so základom a podmurovkou z betónu s oceľovými nosnými stĺpikmi s výplňou zo strojového pletiva. V plote sú osadené oceľové vráta s výplňou zo strojového pletiva.
4.    Vodovodná prípojka na p.č. 648/1, 649/2 od verejnej siete k rodinnému domu. Vyhotovená z plastového potrubia DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 18,0 bm, začiatok užívania 2004.
5.    Vodomerná šachta na p.č. 648/1 je z monolitického betónu s oceľovým poklopom o rozmeroch 1,2m*1,0m*1,0m, začiatok užívania 2004.
6.    Prípojka NN na p.č. 649/2 jedná sa o trojfázovú vzdušnú jednokáblovú, ktorá vedie od verejnej siete k rodinnému domu.
7.    Kanalizačná prípojka na p.č. 649/2 vedie od rodinného domu do verejnej siete, je vyhotovená z plastového potrubia DN 150 mm o dĺžke 11,8 bm. Začiatok užívania 2004.
8.    Spevnené plochy na p.č. 649/2 pri rodinnom dome z betónovej dlažby kladenej na podklad z monolitického betónu o zastavanej ploche 11,0 m2. Začiatok užívania 2004.
9.    Vonkajšie schody na p.č. 649/2, jedná sa o vonkajšie predložené schody pri rodinnom dome z monolitického betónu, začiatok užívania 2004
10.    Domáca pekáreň na p.č. 649/2, jedná sa o domácu exteriérovú pekáreň s komínovým telesom, murovanú z pálených tehál na maltu cementovú.

Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom v roku 2014 - 2021 prešiel stavebnými úpravami na rozvodoch SV, TV, kanalizácie, elektrických rozvodov, zrealizovala sa výmena podláh v miestnostiach, okien a dverí, montáž a dodávka novej strešnej krytiny, kuchyne a kúpeľne s WC. Rodinný dom s prístavbou je v dobrom technickom stave.
 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 14.05.2023
Všeobecná hodnota 83 000,00 €
Najnižšie podanie 83 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 18.05.2023 14:00
2. obhliadka 31.05.2023 14:00
Dátum konania dražby 06.06.2023 13:00
Adresa konania dražby
Notársky úrad JUDr. Tomáš Petro, notár
Námestie svätého Egídia 7/15
Poprad
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


Dražobnú zábezpeku možno zložiť nasledovným spôsobom:
1.    bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 032023, poznámkou: meno účastníka, (zloženie sa preukazuje originálom bankového príkazu za predpokladu pripísania prostriedkov na účet dražobníka),
2.    bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom bankovej záruky, (zloženie sa preukazuje záručnou listinou podľa § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka),
3.    notárskou úschovou – príjemca z notárskej úschovy: LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504, doložené originálom notárskej zápisnice o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy (zloženie sa preukazuje zápisnicou o úschove peňazí podľa § 68 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch ),
4.    v hotovosti k rukám dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
 

Pripomenutie termínu dražby