rozost. RD Senica, osada Košútovec UPUSTENÉ!!!!!! 93 600,00 €

location_onrozost. RD Senica, osada Košútovec, osada Košútovec -, Senica

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Senica, obec: SENICA, okres: Senica, zapísané na LV č. 9083, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica pod B1 a B2:

  1. rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku parc. č.: 14016/194
  2. pozemky:

parcela registra „C“KN  parc. č.14016/95, druh pozemku: orná pôda o výmere 268 m²

parcela registra „C“KN  parc. č.14016/191, druh pozemku: orná pôda o výmere 47m²

parcela registra „C“KN  parc. č.14016/192, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 102 m²

parcela registra „C“KN parc. č.14016/194, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108m²

Podiel 2 x ½ = 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 14016/194 v katastrálnom území Senica v mestskej časti Košútovec. Rod dom sa nachádza cca 3 km od centra mesta Senica v okrajovej časti mesta v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami s dobrými dopravnými možnosťami. V blízkosti domu sa nenachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie: Jedná sa o prízemnú stavbu rodinného domu, ktorá má tri obytné izby umiestnené v prednej časti domu (severná strana) a obývacia izba s kuchyňou je umiestnená v zadnej časti domu (južná strana), pri vstupe, ktorý je umiestnený z boku domu je situovaná kúpeľňa a samostatné WC. Stredom domu vedie komunikačná chodba.

Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch  12,5*9,0 = 112,5 m².

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú zo sendvičovej konštrukcie a deliace konštrukcie sú zo sádrokartónu. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Strešný krov je väznicový sedlový a krytinu strechy je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria nedokončené fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov sú sádrové a vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a v kuchyni pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria plné a zasklené dvere z tvrdého dreva a plastové okná s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria drevené veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí elektrický sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, nerezové drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní tvorí jednoduchá plastová vaňa, umývadlo; pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie je elektrické podlahové. Vnútorné rozvody vody sú zabezpečené z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; so zásobníkovým elektrickým ohrievačom. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná, s elektrickým rozvádzačom s automatickým istením a bleskozvodom.

 

B.  Príslušenstvo

1. Prípojka vody  na verejný vodovod jedná sa o prípojku vody z PVC materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke ,00 bm. Zhotovená v r. 2020

2. Vodomerná šachta betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,2*1,4*0,9 = 1,51 m3. Zhotovená v r. 2020.

3. Prípojka kanalizácie je zhotovená z betonového  potrubia o DN 200 mm v dĺžke 5,00  bm, zhotovená v roku 2020.

4. Prípojka na verejnú el. sieť je to NN káblová  zemná Cu 4*10 mm*mm v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 2020.

5. Prístupový chodník ktorého plocha je s povrchom z dláždeným - betónovým Terazzové dlaždice - kladené do piesku o výmerem 14,5*1,2 = 17,4 m2, ktorý bol zhotovený v roku 2020.

6. Zadná terasa ktorej plocha je s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 9*2,5 = 22,5 m2, ktorý bol zhotovený v roku 2020.

 

C. Pozemky

- Pozemky zapísané pod parc. č. 14016/95 o výmere 268 m2 evidovaný ako pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.

- Pozemky zapísané pod parc. č. 14016/191 o výmere 47 m2 evidovaný ako pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.

- Pozemky zapísané pod parc. č. 14016/192 o výmere 102 m2 evidovaný ako pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu.

- Pozemky zapísané pod parc. č. 14016/194 o výmere 108 m2 evidovaný ako pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba.

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Začiatok užívania domu je od roku 2020. Rozostavaný rodinný dom je bez súpisného čísla postavený na parcele číslo 14016/194. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, vody a kanalizácie napojenej do obecnej kanalizácie.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 03.06.2021
Všeobecná hodnota 93 600,00 €
Najnižšie podanie 93 600,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 25.06.2021 15:00
2. obhliadka 09.07.2021 15:00
Dátum konania dražby 13.07.2021 12:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie,
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


1.         bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na

účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  092021,

  1. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 
  2. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
  3. v hotovosti k rukám dražobníka,
  4. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby