Stavebný pozemok parc. č. 499/55 v obci Veľké Kozmálovce 28 000,00 €

location_onVeľké Kozmálovce

Popis predmetu

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti s príslušenstvom nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Kozmálovce, obec: Veľké Kozmálovce, okres: Veľké Kozmálovce, zapísané na liste vlastníctva č. 1 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice v podiele 1/1:
1)    pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 499/55, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 700 m2.

Opis predmetu dražby:
Pozemok je umiestnený v pokojnej okrajovej časti obce Veľké Kozmálovce. V obci je dostupná základná občianska vybavenosť, predajňa potravín a zmiešaného tovaru, predajňa stavebnín, základné služby, materská škola. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza hrádza pri rieke Hron využívaná na rekreáciu. Obec Veľké Kozmálovce je vzdialená od okresného mesta Levice cca. 8 km a  od najbližšieho napojenia na diaľnicu R1 cca. 13 km.
Pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 499/55 je rovinatého charakteru, má tvar obdĺžnika s rozmermi približne 20 m x 35 m. 
Pozemok má priamy prístup k verejnej komunikácii a má k dispozícii napojenie na optický internet ako aj inžinierske siete: voda, elektrina, plyn.
Pozemok je podľa Územného plánu Obce Veľké Kozmálovce určený na individuálnu bytovú výstavbu (stavbu rodinného domu) s možnosťou zastavania pozemku na úrovni 65 %.

Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok je rovinatého charakteru, bez zástavby a drevín.

 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 21.02.2023
Všeobecná hodnota 23 000,00 €
Najnižšie podanie 28 000,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 08.03.2023 14:00
2. obhliadka 15.03.2023 14:00
Dátum konania dražby 28.03.2023 10:00
Adresa konania dražby
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora
Kalvínske námestie 126/2
Levice
Cena dosiahnutá vydražením 46 000,00 €
Dražobná zábezpeka 4 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


1.    bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, vedený v Tatra banke, a.s. IBAN SK60 1100 0000 0029 4912 2628, pod VS: 012023, poznámkou: meno účastníka
2.    bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504
3.    notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice, IČO: 54 327 504
4.    v hotovosti k rukám dražobníka,
Dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou. 
 

Pripomenutie termínu dražby